Top.Mail.Ru

КIэлэцIыкIухэм зызэрагъэпсэфырэм зыщигъэгъозагъ

Image description

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ рйоным щыIагъ ыкIи зекIоным фытегъэпсыхьэгъэ лагерэу «Лань» зыфиIорэм иIофшIэн зыщигъэгъозагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ игъусагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Евгений Лебедевыр, Мые­къопэ районым ипащэу Михаил Марьиныр, АР-м и ЛIышъхьэ иупчIэжьэгъоу Хъоткъо Хъызыр.
ЗекIоным фытегъэпсыхьэгъэ хьакIэщ комплексэу «Лань» зыфиIорэм ипащэу Вероника Кручининам къызэриIуагъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 28-м къыщегъэ­жьагъэу Херсон хэкум и Геническэ рай­он къикIыгъэ кIэлэцIыкIу 344-мэ ащ зыщагъэпсэфы. Хъоткъо Хъызыр къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм типодшефнэ район къи­кIынхэшъ, Адыгеим къэкIонэу фаехэм ячэзыу хьазыр — кIэлэцIыкIу 500-мэ гъэмафэр тадэжь щагъэкIощт.
Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэлэцIыкIухэм шIуфэс къарихыгъ, гъэмэфэ гъэпсэфыгъо лъэхъанымкIэ ягухэлъхэм защигъэгъозагъ, дэгъоу загъэпсэфынышъ, псыхьагъэхэу илъэсыкIэ еджэгъум екIолIэжьынхэу афиIуагъ.
«Тэ ренэу тынаIэ атетэгъэты кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфынрэ япсауныгъэ игъэпытэнрэ. Муниципалитет пстэуми кIэлэцIыкIубэ къарыкIынышъ, респуб­ликэм илагерьхэм кIякIолIэщтых. ХэбзэшIу зэрэхъугъэу, Геническэ районым къи­кIыщт хьакIэхэри ахэм рагъэблэгъэщтых. Щынэгъончъэу ыкIи культурэ программэхэмкIэ гъэшIэ­гъонэу кIэлэцIыкIухэм языгъэ­псэфыгъо уахътхэ республикэм щагъэкIоным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тэшIэ. Арышъ, федэ зыхэлъ гъэшIэгъоныбэ мыщ къыщышъожэ»,къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Лагерым ипащэхэм, ивожатэхэм ыкIи Iоф щызышIэрэ пстэуми гущыIэгъу зафэхъум Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр кIэлэцIыкIухэм зызэрагъэпсэфыщтымкIэ программэу афызэхагъэуцуагъэр ары. Республикэм и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ кIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн, санитариемкIэ шапхъэхэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэм, гуIэтыпIэу, зэгурыIоныгъэ ахэлъэу кIэлэцIыкIухэм загъэпсэфынымкIэ ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ зэрахьанхэу.


Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фае: еджапIэхэм ащызэхэщэгъэ лагерь 92-мэ мы илъэсым мафэрэ кIэлэцIыкIухэр ащыIэщтых. Къэлэ кIыбым щыIэ лагерьхэу «Горная легенда» ыкIи «Лань» зыфиIохэрэм кIэлэцIыкIу мин 1,5-м ехъу ащыIэщт, хы ШIуцIэ Iушъом щыIэ лагерэу «Морская волнам» — кIэлэцIыкIу мин. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ипшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм тегъэпсыхьагъэу лагерэу «Лань» зыфиIорэм «Движение Первых» зыфи­Iорэм исменитIу щызэхащэщт. Путевкэ­хэр анахьэу зэратыщтхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яунагъохэм арыс кIэлэцIыкIухэр, сабыибэ зэрыс унагъохэм ыкIи щыIэны­гъэм чIыпIэ зэжъу ригъэуцогъэ унагъохэм якIэлэцIыкIухэр ары. Дэеу зэхэзыхырэ ыкIи икъоу зымылъэгъурэ кIэлэцIыкIу­хэм яреспубликэ еджэпIэ-интернат тегъэ­псыхьагъэу мэкъуогъум «Содружество орлят» зыфиIорэм исменитIу зэхащэщт ублэпIэ еджапIэм чIэсхэм апае.
Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, гъэмафэм республикэм икIэлэцIыкIу мини 8,6-м ехъумэ загъэпсэфын ыкIи япсауныгъэ агъэпытэн алъэкIыщт. Урысые гупчэхэу «Артек», «Орленок», «Смена» зыфиIохэрэм республикэм икIэлэцIыкIу 250-мэ защагъэпсэфын алъэкIыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу