Top.Mail.Ru

Ушэтынхэр лъэкIуатэх

ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэм къадыхэлъытэгъэ аужырэ экзаменхэр я 11-рэ классыр къэзыухыхэрэм непэ аты. Биологием, тарихъым ыкIи IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ тхэн IофшIэным ячэзыу. Адыгеим иаттестационнэ къу­лыкъу къызэритырэмкIэ, биологиер — нэбгырэ 428-мэ, тарихъыр — 299-мэ, инджылызыбзэр — 111-мэ, нэмыцыбзэмрэ испаныбзэмрэ нэбгырэ зырызмэ атынэу къыхахыгъ.
Ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм апкъ къикIэу IэкIыб къэралыгъуабзэхэм ятхын Iахьрэ информатикэмрэ къемыкIолIэшъугъэхэм мэкъуогъум и 19-м атыжьын алъэкIыщт.
Анцокъо Ирин.