Top.Mail.Ru

ГупсэфыпIэ щагъотыгъ

Image description

«Лань» зыфиIорэ кIэлэцIыкIу гъэмэфэ зыгъэпсэфыпIэм дэсхэм непэ апэрэ тхьамэфитIур къызэранэкIыгъах. Илъэси 7-м къыщегъэжьагъэу 17-м нэс аныбжь.

НыбжьыкIэхэм ащыщхэр зыгъэ­псэфыпIэм щыIэхэзэ илъэс 18 хъущтых. Ахэм ямэфэкIхэр афыхэдгъэ­унэфыкIынэ шIухьафтынхэр афэтшIынхэу тыфай,еIо кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэм ипащэу Роберт Мардыросьян.
Ахэм ямафэ къэс гъэшIэгъоныным фэшI культурнэ программэ афызэхагъэ­уцуагъ. ОрэдыIохэр, къэшъуакIохэр, музейхэм, театрэхэм, тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэр хьэкIапIэ къафэкIох, мастер-классхэр, концертхэр къафатых. Ащ фэшъхьафэу зыгъэпсэфыпIэр зыдэт псэупIэу Хьаджыкъом илъэгъупхъэ чIыпIэхэр арагъэлъэгъух. Мы илъэсым щегъэжьагъэу Адыгеим икIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэн зипшъэрылъыр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерств ары. Ащ къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэр жъугъэу, урысыбзэмкIэ егъэджэнхэр афызэхащэх. ДжэгукIэхэм, спорт зэнэкъокъухэм ахагъэлажьэх, мэшIогъэкIосэ къулыкъум егъэ­джэнхэр афызэхещэх, сабыйхэр зэщэу щысынхэу уахътэ яIэп. Ахэм ащыщыбэхэр апэрэу Адыгеим къэкIуагъэх, ау икIэрыкIэу къэзыгъэзэжьыгъэхэри ахэтых. Я 7 — 8-рэ отрядхэм ахэт ныбжьыкIэу гущыIэгъу тызфэхъугъэхэм зыгъэпсэфыпIэм уахътэу щагъакIорэр агу зэрэрихьырэр къытаIуагъ.
ЗыгъэпсэфыпIэм изакъоп, чIы­опсыр, экскурсиеу тыздащэхэрэр зэкIэ тыгу рехьы. Мыщ чIыпIэ дэхабэ пэблагъ. БлэкIыгъэ илъэсым сыкъэкIонэу сыфэягъ, ау къыздэхъу­гъагъэп. Арыти, мызэгъэгум сыгушIозэ сыкъэ­кIуагъ ыкIи сырыкIэгъожьырэп. НэIосакIэхэр сшIыгъэх,еIо Геническэ районым къикIыгъэ шъэожъыем.


БлэкIыгъэ илъэсым мыщ сыщы­Iагъ, лъэшэу сыгу рихьыгъэу сыкIожьыгъагъ. Ащ къыщыублагъэу къэзгъэзэжьынэу сыфэягъэти, къыздэхъугъ. ГъэрекIо щыIагъэхэм ащыщхэри сигъусэх,еIо Херсон хэкум щыщ пшъэшъэжъыем.
КIэлэцIыкIухэм нэбгырэ 40-м ехъу адэлажьэ. А пчъагъэм щыщэу 20-р кIэ­лэпIух. Ахэр АКъУ-м ыкIи кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэм ыгъэхьазырырэ кIэлэегъаджэх.
КIэлэцIыкIоу къытфэкIуагъэхэм зэкIэ ашIогъэшIэгъон. Лъэшэу агу рихьыхэрэр актерскэ шъэфхэм язэгъэшIэн, спорт зэнэкъокъухэр, гущыIэным фэгъэхьыгъэхэр, творчествэр. Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм язэнэкъокъоу зэхэтщагъэм ныбжьыкIэхэм яз Высоцкэм иусэ дэгъу дэдэу къыщеджагъ, едэIугъэхэми агъэшIэгъуагъ. Арышъ, ныбжьыкIэ шIагъох, губзыгъэх, шIэныгъакIэхэр зыхащэнхэу фаех, япсихологическэ зытет дэгъу, еIо Роберт Мардыросьян.
Херсон хэкум икIэлэцIыкIухэм мэ­къуогъум и 17-м нэс «Лань» зыща­гъэпсэфыщт. Ахэм ачIыпIэ Адыгеим икIэлэцIыкIухэм зыщагъэпсэфынэу къэ­кIощтых. ПстэумкIи гъогогъуиплIырэ сабыйхэр къыдащэщтых. Аужырэ дэхьагъум хэфэщтхэм Геническэ районым къыращыщт кIэлэцIыкIухэри ахэтынхэ ылъэкIыщт.
Анцокъо Ирин.
Сурэтхэр: А. Лаутеншлегер.