Top.Mail.Ru

Нэбгырэ 84-рэ хэлэжьагъ

Image description

Теннис цIыкIумкIэ къэлэ турнирэу «Мыекъуапэ игугъапIэхэр» зыфиIорэм иятIонэрэ тур нэбгырэ 84-рэ хэлэжьагъ. Iофтхьабзэм къекIолIагъэх республикэм икъэлэ шъхьаIэ, Краснодар, Шытхьалэ, Красногвардейскэ, Мыекъопэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къарыкIыгъэ спортсменхэр.

Адыгеим илIыкIохэу Бзаго Дамир, Габибулла Насрул­лаевым, Блэгъожъ Динарэ ыкIи Чэтэо Альбинэ текIоныгъэр къыдахыгъ. Краснодар къэзыгъэлъэгъогъэ Тимофей Земцовым, Анастасия ыкIи Артем Савельевхэм апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ. Джащ фэдэу Шытхьалэ щыпсэурэ Арина Евсюковар чемпионкэ хъугъэ.
Зэнэкъокъум иящэнэрэ тур бжыхьэм рагъэкIокIыщт.