Top.Mail.Ru

Мэкъуогъум и 12-р – Урысыем и Маф

Image description

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысыем и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
Мы мафэм дгъэлъапIэзэ игугъу тэшIы шIу тлъэгъурэ ти Хэгъэгушхоу, тарихъ ыкIи культурэ кIэн бай дэдэ зиIэу ти Урысые.
Мэкъуогъум и 12-р лIэужхэр зэрэзэп­хы­гъэхэм, ти Хэгъэгушхо икъэухъумэнкIэ хэбзэ шIагъоу щыIэ хъугъэхэр мыукъогъэнхэм, тикъэралыгъо инепэкIи, инеущкIи пшъэдэкIыжь зэрэтхьырэм ятамыгъэу щыт.
ЛIэшIэгъубэхэм къакIоцI Урысыем щыпсэухэрэм яIофшIэнкIэ, ягуетыныгъэкIэ къаушыхьатыгъ яхэгъэгу зэрэфэшъыпкъэхэр, ащ ыкIуачIэ хагъэхъоным зэрэпылъхэр.
ТекIоныгъэр къытфыдэзыхыгъэхэм яхэбзэ шIагъохэр лъигъэкIуатэхэзэ, Уры­сыем непэ ифедэхэр къыухъумэн, кIочIэ бзаджэхэм апэуцужьын фаеу хъугъэ. Зыч-зыпчэгъоу цIыф лъэпкъыбэмэ къахэкIыгъэхэр Украинэм неонацизмэм щыпэуцужьых, стратегическэ пшъэрылъхэр агъэцакIэхэзэ яцыхьэ зытелъыжьэу ыпэкIэ маплъэх.
Тызэгъусэмэ сыд фэдэрэ кIочIэ бзаджи тыпэшIуекIон зэрэтлъэкIыщтым, итхъухьагъэхэр къызэрэддэхъущтхэм тицыхьэ телъ.
Непэ Адыгеим щыпсэухэу мамыр щыIакIэ тиIэнымкIэ тифитыныгъэ къэзыухъу­мэхэрэм, Урысыем къырыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь зэкIэми зэрэтхьырэр икъоу къызыгурыIохэрэм, тихэгъэгу джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным фэлажьэхэрэм инэу тызэрафэразэр къэтэIо.
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iофэу жъугъэцакIэрэм гъэхъа­гъэхэр щышъушIынхэу!
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожнэр