Top.Mail.Ru

ЯтIонэрэ чIыпIэр къахьыгъ

Image description

Адыгеим ибаскетболист ныбжьыкIэхэу Яромир Дербеневымрэ Юрий Топоровымрэ Урысые фестивалэу «Минибаскет» хэлэжьагъэх ыкIи лъэныкъоу «Точки» зыфиIорэмкIэ ятIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Турнирыр Краснодар краим ипсэупIэу Витязево щыкIуагъ.
Зэнэкъокъум командэ 28-рэ хэлэжьагъ, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр къалэу Пятигорскэ илIыкIохэр ары.