Top.Mail.Ru

«Iэпэщысэхэу искусствэ хъугъэхэр»

Image description

Мыщ фэдэ цIэ зиIэ ­проект АР-м иIэпэIасэхэм ыкIи лъэпкъ IэпэщысэшIыным пылъхэм я Ассоциацие ыгъэхьазырыгъ. УФ-м и Президент ифонд культурнэ IофтхьабзэхэмкIэ игрантэу къырихыгъэмкIэ ар рагъэкIокIы. Ар зигукъэкIыр ыкIи икIэщакIор Ассоциацием ­хэтэу, IэпэIасэу Гумэ Ларис. Мэкъуогъум и 1 — 23-м АР-м и Лъэпкъ музей Iофтхьабзэр щыкIощт.

Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр илъэси 7-м щыублагъэу 14-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэр лъэпкъ Iэпэщысэм ышъо кIэракIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр, зэнэкъокъум хэгъэлэжьэгъэнхэр ары. Къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъонэу агъэпсыгъ. Адыгэ лъэпкъ Iэпэщысэхэм якъэухъу­мэн ыкIи яхэгъэхъон проектыр тегъэпсыхьагъ. Зыфэдэ къэмыхъугъэ къэгъэлъэгъонэу агъэ­хьазырыгъэм Адыгеим имузейхэм ачIэлъ пкъыгъохэм атешIыкIыгъэхэр, Къэбэртэе-­Бэлъкъарым ыкIи тиреспубликэ яIэпэIасэхэм джырэ уахътэм аIапэ къычIэкIыгъэ IэшIагъэхэр хэхьагъэх.
Проектым къыдыхэлъытэгъэ кIэлэцIыкIу зэнэкъокъоу ре­кIо­кIыгъэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм АР-м культу­рэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ афэгушIуагъ, шIухьафтынхэр афи­гъэшъошагъ.
АР-м культурэмкIэ и Министерствэ ыцIэкIэ непэрэ зэ­нэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм сафэгушIо. Адыгэ­мэ ядышъэ кIэн икъэу­хъумэн, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ар яд­гъэшIэным тызэрэхэла­жьэрэм гушхуагъэ къытхилъ­хьагъ. Зыныбжь имыкъугъэхэр ялъэпкъ культурэ зэрэбаим, зэрэдахэм ащыгъуазэ хъун­хэмкIэ, ясэнаущыгъэ къыхэгъэ­щыгъэнымкIэ мы проектым ишIо­гъэшхо къэкIощт. Лъэпкъыр псэущт итарихъ изэгъэшIэн кIэ­лэцIыкIухэр хэщагъэхэ хъумэ,къыIуагъ Аулъэ Юрэ.
Мыгу Миланэ, Джамырзэ Эльвирэ, Болэкъо Рамит, Камила Мерчановар, Анастасия Кусь, Аделина Квитченкэр, Олеся Кальнаяр, Екатерина Ме­щеряковар, СтIашъу Саидэ, Шэуджэн Самирэ зэнэкъокъум къыщыхэщыгъэх.
Iэпэщысэхэр зэкIэ шап­хъэ­хэм адиштэу, зэкIужьэу гъэ­псыгъэх. ШIухьафтынэу яттыгъэхэр IэпэIасэхэм агъэхьазырыгъэх. Ахэм акIырыплъыхэзэ кIэлэцIыкIухэми ясэнаущыгъэ хагъэхъонэу тыфай. Мы проектыр тапэкIи лъыдгъэкIо­тэщт, къыIуагъ Гумэ Ларисэ.
Ащ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Ассоциацием хэтхэм ямызакъоу, къуаджэхэм адэс Iэпэ­Iасэхэри Iофтхьабзэм къыхэлэ­жьагъэх.
Культурэм иIэпэщысэу псэ къызпыкIэжьыгъэхэр цIыфхэм зэрагъэлъэгъун алъэкIыщт.
Лъэпшъыкъо Фатим.