Top.Mail.Ru

Мэкъу-мэщым илIэужыкI

Image description

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэр ныбжьы­кIэхэм аIэ илъ. Ахэм ащыщ кIэлэ ныбжьыкIэу Нэгъой Анзаур. Ар Пшызэ къэралыгъо чIыгулэжь университетым зыщеджэгъэ нэуж икъоджэ гупсэу Джыракъые къыгъэзэжьыгъ, чIыгулэжьмэ ясатыр хэуцуагъ.

Анзаур ицIыкIугъом щыублагъэу мэкъу­мэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын шIогъэшIэгъон. Илъэси 4-м къы­щегъэжьагъэу куахъор ыIыгъ, ыныбжь зэрикъугъэм тетэу трак­тор зэфэшъхьафхэм ате­тIысхьагъ. ЧIыгулэжьыным дакIоу, былымхэр, щагубзыухэр яунагъокIэ ахъу, хатэр алэжьы.
Ятэшэу Нэгъой Исмахьилэ игъусэу кIэлакIэр мэлажьэ ыкIи ар ищысэтехыпI. 1993-рэ илъэсым колхозыр щымыIэжь зэ­хъум, ятэшым унэе мэкъумэщ хъызмэтшIапIэ зэхищагъ. БэмышIэу «Урысые Федерацием мэкъумэщ хъызмэтымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр ащ къыфагъэшъошагъ.
Iофтхьабзэу тызхэлэжьагъэм Адыгеим щыщ нэбгыриплI щыхагъэунэфыкIыгъ, сэри ахэм сахэт. ТихъызмэтшIапIэ иIофышIэу Мэрэтыкъо Салбый щытхъу тхылъ къыратыгъ. ТапэкIи едгъэхъузэ тылэжьэн гухэлъ тиI. КъыткIэхъухьэхэрэм мэ­къумэщ Iофыр шIу ятымыгъэлъэгъумэ, неущ хьалыгъу зыхашIыкIыщтыр къэзы­гъэкIын тиIэжьыщтэп. Арышъ, ныбжьыкIэхэм тиIофшIэн зышIогъэшIэ­гъонын къызахэкIыкIэ урыгушхон фае, къыIуагъ Исмахьилэ.
Анзаур янэу Ларисэ нэмыцыбзэмкIэ, ятэу Шумафэ фи­зи­кэмкIэ кIэлэегъаджэхэу Джыракъые гурыт еджапIэм щэлажьэх. ЯкIалэхэр ялъэуж рыкIонхэм ны-тыхэр щыгугъыгъэх, ау кIалэм нэмыкI гъогу къыхи­хыгъ. 2022-рэ илъэсым «Щысэ зытырахырэ унагъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр Нэгъойхэм къафагъэшъошагъ. Ар къаритыжьыгъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.
Анзаур еджапIэм тфы закIэ­кIэ щеджагъ, Пшызэ къэралыгъо чIыгулэжь университетыри диплом плъыжькIэ къыухыгъ. ИцIыкIугъом щыублагъэу агроном хъумэ шIоигъуагъ ыкIи ащ феджагъ. Ащ дакIоу ятIонэрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ Пшызэ къэралыгъо университетым щызэригъэгъотыгъ ыкIи дзэ кафедрэри къыдиухыжьыгъ. Ащ къыщымыуцоу Московскэ къэралыгъо университетым бизнесым игъэзекIонкIэ курсхэр щикIугъэх.
Мыщ фэдиз шIэныгъэ зэзыгъэгъотыгъэ кIэлакIэм икъуаджэ къызкIигъэзэжьыгъэмкIэ теуп­чIыгъ.
Тыдэ укIуагъэми, ущыхьакI, — еIо Анзаур. — УичIыгу ущылэжьэным нахь тхъагъо щыIэп. Зы мафи сырыкIэмыгъожьэу сиунагъо рихьыжьэгъэ Iофым хэсэгъахъо, лъысэгъэ­кIуатэ.
Анзаур тызэрэщигъэгъозагъэм­кIэ, гектар 70-рэ хъурэ чIыгур яунагъокIэ алэжьы. Техникэм икъэщэфынкIэ къэралыгъор IэпыIэгъу къафэхъугъ.
Непэ коц килограммым сомипшI ныIэп ыуасэр, тыгъэгъазэм — 26-рэ. Чылап­хъэм, гъэстынып­хъэ-щыфэ материалхэм, лэжьыгъэм узэрешIушIэщтым, техни­кэм иIыгъын, нэмыкIыбэм ауасэ зынэсыгъэр къыдэп­лъытэмэ, ар зэрэмэкIэ дэдэр нафэ. ЧIыгулэжьхэр мыщкIэ зыщыгугъыхэрэр къэралы­гъор ары. ЧIыгум мэкъумэщ культурэу халъхьэрэр илъэс къэс зэблэхъугъэным мэхьа­нэ­шхо иI, ащ ишIуагъэ къызэрэкIорэр щыIэныгъэм къы­гъэлъэ­гъуагъ. Коц гектар 33-рэ, натрыф гектари 6, тыгъэгъэзэ гектар 24-рэ, лю­цер­нэ гектари 3, ащ нэмыкIхэри тэлэжьы. А пчъа­гъэм едгъэхъу тшIоигъу. Шъхьал тиIэу былымIусыр дэтэгъэ­кIы. ТапэкIэ щэ къэзытыщт чэмхэр нахьыбэ тшIы тшIоигъу, еIо Ан­заур.
Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мэфэ ошIухэр къызфагъэфедэхэзэ лэжьыгъэхэм минеральнэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэх. Гъэтхэ IофшIэнхэр ыкIэм факIох. Джащ фэдэу гъэтхасэхэр чIыгум халъхьагъ. Ахэм уз зэфэшъхьафхэр къахэмыхьанхэм ыкIи уцыжъхэр къатемыкIонхэм джырэ уахътэ дэлажьэх.
Лъэпшъыкъо Фатим.