Top.Mail.Ru

ЖъоныгъуакIэм и 15-р – Адыгэ Республикэм иунагъо и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
МэфэкI шIагъом – Адыгэ Республикэм иунагъо и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

ЦIыфым ищыIэныгъэкIэ унагъу, шIулъэгъу, шъыпкъагъ, лъытэныгъ ыкIи зэдэIэпыIэныгъ зыфэпIощтхэм мэхьанэшхо яIэу щыт. Насыпымрэ гушIуагъомрэ нахь икъоу зэхэпшIэнхэмкIэ ахэм яшIуагъэ къэкIо, къиныгъохэр щыгъэзыегъэнхэмкIэ лъэпсэ пытэу щытых, тищыIэныгъэ нахь дахэ ыкIи нахь гъэшIэгъон къытфашIы. Унагъор ары тилъэпкъ икультурэрэ ишэн-хабзэхэмрэ тахэзыщэрэр. Сабыим игупсэхэмрэ къыпэблагъэхэмрэ ахэтэу цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэр къыпкъырэхьэх, дунаим ыкIи обществэм фыщытыкIэу афыриIэщтым хэшIыкI фыриIэ мэхъу.
Унэгъо пытэр ары тикъэралыгъо ылъапсэу щытыр, цIыф лъэпкъыбэмэ ялIыкIохэр зыщыпсэухэрэ Урысыем гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэмкIэ, тикъэралыгъо джыри нахь лъэш, нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIэ мэхьанэшхо ащ иI.
Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным унагъом и Илъэсэу ыгъэнэфагъэр унагъом, унэгъо хэбзэ дахэхэм ягъэпытэн, ным ыкIи тым, анахьэу сабыибэ зэрыс унагъохэм мэхьанэу яIэм нахь зыкъыIэтыным афэIорышIэ.
Унэгъо зэгурыIохэу зэзэгъыныгъэ зэрылъхэу тиIэхэр нахьыбэ хъухэ къэс тиобществи ти Хэгъэгушхоу Урысыери нахь пытэ зэрэхъущтхэм тицыхьэ телъ.
Мы мафэм Адыгеим иунэгъо пстэуми тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, шIулъэгъу, насып яIэу, зэгурыIоныгъэ арылъэу псэунхэу!
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр