Top.Mail.Ru

Нэбгырэ 1200-рэ фэдиз хэлэжьагъ

Image description

КаратэмкIэ Урысые зэнэкъокъухэр Санкт-Петербург щыкIуагъэх. Къэралыгъом ишъолъыр 44-мэ къарыкIыгъэ спортсмен 1200-рэ фэдизмэ заушэтыгъ.

Адыгеим илIыкIохэм дышъэ медали 5, джащ фэдэу ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIищ къафагъэшъошагъ.
Мы турнирыр я XII-рэ гъэмэфэ ныбжьыкIэ Спартакиадэм хэлэжьэщтхэм якъыхэхын едзыгъоу щытыгъ. Ащ ифинал уцугъоу жъоныгъуакIэм ыкIэм къалэу Курскэ щыкIощтым хэлэжьэнхэу фитыныгъэ къыдахыгъ ГъукIэлI Эдуардрэ Хъо­рэлI Алинэрэ.