Top.Mail.Ru

ТибэнакIохэр къахэщыгъэх

Image description

ДзюдомкIэ Ермэлхьаблэ щыкIогъэ зэнэкъокъухэм Адыгеим испортсменхэм медалибгъу къащахьыгъ. Къыблэ федеральнэ шъо­лъырым ичемпионат ­къэралыгъом исубъекти 8-мэ къарыкIыгъэ бэнэкIо 246-рэ хэлэжьагъ. Адыгеир къэзыгъэлъэгъуагъэр нэбгырэ 32-рэ.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу тиреспубликэ илIыкIохэм медаль къызыщамыхьыгъэр килограмм 73-м нэс ыкIи 100-м ехъу къэзыщэчыхэрэм якупхэр ары. Ды­шъэ медаль къыдихыгъ Бэгъ Аслъан. ЯтIонэрэ хъугъэх Пэф Алыйрэ Джарымэкъо Долэтрэ. Ящэнэрэ чIыпIэхэр къафагъэ­шъошагъэх ЦIыкIу Рэмэзан, Еутых Рэмэзан, Датхъужь Алый, Малыщ Аскэр.
Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу тиреспубликэ испортсменхэм тыжьын медалитIу къыщахьыгъ. Къахэщыгъэхэр Татьяна Шаталовамрэ Анастасия Коржовамрэ.
Чемпионатым хэлэжьэгъэ командэхэм ахэт нэбгырэ пчъа­гъэмкIэ Адыгеир ятIонэрэ хъугъэ. Краснодар краим нэбгыри 129-рэ къыгъэлъэгъуагъ, ахэм ащыщэу 32-мэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.