Top.Mail.Ru

Бзылъфыгъэр литературэм зэрэхэтыр

Image description

Унагъом и Илъэс къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ Iэнэ хъурае щырекIокIыгъ. Бзылъфыгъэм иобраз жэрыIо народнэ творчествэм ыкIи литературэм къазэрэщыгъэлъэгъуагъэм зэхахьэм щытегущыIагъэх.

АР-м и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибра­хьимэ ыцIэ зыхьырэр, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтыр ыкIи Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.
Урысыем ыкIи АР-м язаслуженнэ артистэу Зыхьэ Мэлайчэт ар къызэIуихыгъ.
Бзылъфыгъэм фэмыусэгъэ тхэкIо цIэрыIо дунаим тетэпщтын. УсакIомрэ композиторымрэ зэдаусыгъэ орэд анахь дэгъухэр ным, бзылъфыгъэм, шIулъэ­гъум афэгъэхьыгъэх. Бзылъфыгъэм художественнэ литературэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щеубыты. Адыгэ бзылъфыгъэм техыгъэ сурэтхэр, усэхэр бэ мэхъух. Адыгэ шъуашэр зыщыгъ бзылъфыгъэм уеплъы­зэ лъэпкъым къыкIугъэ гъогур зэфэпхьысыжьы зыхъукIэ, ичIыгу зэрэфэшъып­къэр гум къылъэIэсы. Непэ адыгэ бзылъфыгъэм иIэнэ хъурае шъукъетэгъэблагъэ, къыIуагъ Мэлайчэт.
Нэужым гущыIэ ратыгъ АР-м ибзылъфыгъэхэм я Союз ипащэу Вэрэкъо Хьалимэт.
Бзылъфыгъэм щыIэныгъэм чIыпIэу щыриIэр зы нэплъэгъум къебгъэубытын, зы тхылъым къыщипIотыкIын плъэкIыщтэп. Арэу щытми, адыгэ тхакIохэм яIофшIагъэхэр зэфэпхьысыжьмэ, гъатхэм идэхагъэ, шIулъэгъу къабзэм ятамыгъэу, унагъом иджэныкъо машIо къэзыухъу­мэрэ бзылъфыгъэм бэ къыраIолIагъэр, къыIуагъ Хь. Вэрэкъом.
Филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иIофышIэу Агъыр­жьанэкъо Симхъан бзылъфыгъэм иобраз литературэм къызэрэхафэрэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъэм къекIолIагъэхэр едэIугъэх.
Бзылъфыгъэр цlыф лъэшэу къэ­хъугъ. Ицlыкlугъом зыщапlугъэ унагъом щигъотыгъэ шэн дахэм тетэу мэзекIо. Щэlэфэкlэ Ны lэнатlэу иlэр щыгъупшэрэп, егъэцакlэ. Сыд фэдэрэ къиныгъо еолIагъэми, зэшIуехы. Непэ къытхэтых щысэ зытехыпхын бзылъфыгъэхэр, къы­Iуагъ Симхъан.
Iэнэ хъураем хэлэжьагъэх КъТРК-у «Адыгеим» ирежиссерэу Гъазые Бирамхъан, усакIоу Дзыбэ Саниет, АР-м изаслуженнэ журналистэу Хьакъунэ Заремэ, Урысыем ыкIи Адыгеим язаслуженнэ артистэу Уджыхъу Мариет, АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ иIофы­шIэу Кучмэзыкъо Аминэт ыкIи нэмыкI­хэри.
Бзылъфыгъэр сыд фэдэрэ лъэхъани дахэ. Ар къыдэплъытэзэ, гъатхэм гукIэ зыфэощэи. Мы уахътэм чIыопсым зэхъо­кIыныгъабэ фэхъу. Бзылъфыгъэм идэхагъэ гъатхэм нахьышIоу олъэгъуми, лъытэныгъэу ащ фэтшIырэр сыд фэдэрэ лъэхъани къеIыхырэп. Унагъор зэриIыгъым дакIоу, адыгэ бзылъфыгъэм Iашэр къыштэнышъ, пыим пэуцужьын фаеуи уахътэ къыхэкIыгъ. Ар сыдигъуи бзылъфыгъэу къызэрэнэжьырэр тхакIохэм яIофшIагъэхэм ахэтэлъагъо.
ХьэдэгъэлIэ Аскэр къыдигъэкIыгъэ Нарт эпосым, Сэтэнэе гуащэ, Адыиф, Акуанд, Шъхьац шIуцIэ дах, Дэхэнагъу зыфиIорэ бзылъфыгъэ образхэр къы­хэфэх. Анахьэу Сэтэнэе гуащэр къахэщы, ар акъылышIу, къэхъущтыр ешIэ, нарт пстэуми яупчIэжьэгъу, ыIорэм тыгъэри едэIу, дэхагъэм итамыгъ. Сэтэнэе гуащэ нартмэ бэ афишIагъэр. Ащ фэшI «гуащэкIэ» еджэщтыгъэх.
Iэнэ хъураем хэлэжьагъэхэр лъэныкъуабэмэ атегущыIагъэх, ахэм ащыщхэм щытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх.