Top.Mail.Ru

МэфэкI шыгъачъ

Image description

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 79-рэ зэрэ­хъурэм фэгъэхьыгъэ шыгъачъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ащ еплъыгъ.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 79-рэ зэрэ­хъурэм фэгъэхьыгъэ шыгъачъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ащ еплъыгъ.

Джащ фэдэу ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Президентыгъэу Джарымэ Аслъан, республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м иминист­рэхэм я Кабинет хэтхэр, рес­публикэ парламентым идепутатхэр, Адыгеим щыпсэухэрэр ыкIи ихьакIэхэр.


Сомэ миллион 1,7-рэ аосэ шIухьафтынхэр зэнэкъокъухэм къащахьыгъэх, шы лъэпкъышIу­хэм яамалхэм яушэтынкIэ Адыгэ республикэ шыкъэгъэчъа­пIэм лицензие къыратыгъ. Ащ фэшI апэрэу шыгъачъэр рейтинг зиIэхэм ахэхьагъ. Инджылыз, къэбэртэе шы лъэпкъышIухэм атес шыухэр гъогуони 8-мэ ащызэнэкъокъугъэх. Адыгеим, Къэрэщэе-Черкесым, Краснодар, Ставрополь крайхэм шыхэр ащызыгъэхъухэрэр ары ащ фэдэ шы лъэпкъышIухэр зэнэ­къокъухэм къязыщэлIагъэхэр.
Шы спорт Iофтхьабзэм ихъу­гъэ-шIэгъэ анахь шъхьаIэу хъу­гъэр АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын икъыдэхын зыщыфэбэнэ­гъэхэ шыгъачъэр ары. Инджы­лыз шы лъэпкъышIухэм ахэхьэ­рэ, илъэси 3 зыныбжь ши 6-мэ атесыгъэ шыухэр метрэ 1800-м икъэчъынкIэ пхъашэу зэнэкъо­къугъэх. Апэрэ чIыпIэр мы лъэ­ныкъом къыщызыхьыгъэр Мырзабек Каппушевым ыгъэIорышIэщтыгъэ Тедди Хас ары (шыр зыер Хьасанэкъо Аскэр). ИнструкторкIэ заджэхэрэ шым ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ (ар зыер Уздэн Заур). Голден Кэш ящэнэрэ чIыпIэр ыубы­тыгъ (шыр зыер Сергей Мозуляка).
Джащ фэдэу ТекIоныгъэм и Мафэ, Хэгъэгу зэошхомрэ Iоф­шIэнымрэ яветеранхэм, Урысыем и ЛIыхъужъхэм, Хэгъэгум иухъумакIохэм, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, АР-м ими­нистрэхэм я Кабинет ацIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхынкIэ шыухэр зэнэ­къокъугъэх.