Top.Mail.Ru

СурэтышIхэмрэ IэпэIасэхэмрэ язэнэкъокъу

Image description

«Музеир сабыйхэм анэхэмкlэ» — мыщ фэдэ цlэ зиlэ онлайн къэгъэлъэгъон-зэнэкъокъу Теуцожь Цыгъо иунэ-музееу къуаджэу Гъобэкъуае дэтым зэхищагъ. Ашугым имузей ителеграм-нэкlубгъо ар щырекlокlыгъ.

Ащ хэлэжьэгъэ кlэлэцlыкlухэм сурэтшlынымкlэ ыкlи IэпэIэсэныгъэмкIэ (декоративно-прик­лад­ной искусствэмкlэ) яlофшlагъэхэр къагъэлъэгъуагъэх. Уры­сыем иджырэ тарихъ и Къэралыгъо гупчэ музей мыгъэ ыныбжь илъэси 100 зэрэхъурэм lофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.
Онлайн зэнэкъокъур тхьамафэрэ кlуагъэ. Теуцожь районым исурэтышl ыкlи иlэпэlэсэ ныбжьыкlэхэм афэшъхьафэу Адыгэкъалэ щыщхэри хэлэжьагъэх. Пстэумкlи lофшlэгъэ 40 къырахьылlагъ. Ахэм Адыгеим ичIыопс идэхагъэ, шэн-хабзэхэр, дышъэ идагъэм изэмылIэужыгъуагъэ къырагъэлъэгъукIыгъ. Анахь дахэм икъыхэхынкIэ те­леграм-нэкIубгъом ишапхъэхэр агъэфедагъэх, нахьыбэ зэплъы­гъэр пэрыт хъугъэ.
Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, сурэтшIынымкIэ апэрэ чIыпIэр зыхьыгъэр Гъо­бэкъуае щыщэу, искусствэ­хэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм щеджэу СтIашъу Марин. Ащ иIофшIа­гъэу «Кавказ къушъхьэ­хэр» зыфиIо­рэм нэбгырэ 376-рэ еплъыгъ.
Дышъэ идэнымкIэ зиIофшIагъэ нэплъэгъубэ зыфэзыщагъэ­ри Гъобэкъуае щыщ, ари СтIашъу, ыцIэр Аида. Дышъэ IуданэкIэ хэдыкIыгъэ илъэсыкIэ джэгуа­лъэу ышIыгъэхэм мэкъэ 381-рэ аугъоигъ.
Зэнэкъокъум ихэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын фагъэшъошагъ Адыгэкъалэ щыщэу адыгэ жьыфыр зышIыгъэ Лъащэкъо Тамилэ.
Анцокъо Ирин.
Сурэтхэр Теуцожь Цыгъо иунэ-музей ихъарзынэщ.