Top.Mail.Ru

Адыгэ быракъым имэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Image description

АР-м и Къэралыгъо быракъ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Къэралыгъо филармонием тыгъуасэ щыкIуагъ. Адыгеим щы­псэухэрэр ыкIи ихьа­кIэхэр ащ еблэгъагъэх.

Республикэм искусствэхэмкIэ иIэпэIасэхэм яIэшIагъэхэр филармонием ифойе къыщагъэ­лъэгъуагъэх. Пхъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр, адыгэ дышъэ идагъэхэр зыхэдыкIыгъэ чысэхэр, Iалъмэкъхэр, лъэпкъ шъуа­шэхэр къэгъэлъэгъоным хэ­тыгъэх. СурэтышIхэу КIэрэщэ Ну­рят, Бэгъушъэ Заремэ, IэпэIасэхэу Сет Сафиет, ТIэшъу Нурбый, Нэгъой Оксанэ, Гъыщ Хьайят, Гумэ Ларисэ, етIэф IэпэщысэшIыным иеджапIэу «Колокол» зыфиIорэм, Олег Ляхницкэм яIэшIагъэхэм, ХъокIо Рузанэ, Къайтмэс Бэлэ яшъуа­шэхэм фойем чIагъэуцогъэ мэ­кIаехэр къагъэбаигъэх.
МэфэкI концертым ипэублэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм депутатхэм ацIэкIэ пстэуми къафэгушIуагъ Урысыем и ЛIыхъужъэу, АР-м и Парламент и Тхьаматэ игуа­дзэу Цэй Эдуард.
Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэзыпхырэ тамыгъэу адыгэ бы­ракъым цIыфхэр зэфещэх, ащ тычIэтэу хэхъоныгъэхэр лъэ­ны­къо зэфэшъхьафхэмкIэ тэшIых. Тишъолъыр илъ мамырныгъэр тэгъэпытэ, тинеущырэ мафэ на­хьышIу зэрэхъущтым тыфэбанэ. Непэ тикъэралыгъо игъу­напкъэхэр къэзыухъумэхэрэм Адыгеим икIэлэ пIугъэхэри ахэ­тых. Зэман зэфэшъхьафхэм лъэпкъыр зыпхырыкIыгъэ ушэтыпIэхэм лъэпкъ тамыгъэр яшы­хьат. Урысыем ыкIи Адыге­им ябыракъхэм ачIэтхэу рес­публикэм икIыгъэ дзэкIолIхэр текIоныгъэм фэбанэх, нацизмэм пэуцух. Мамырныгъэу, лъэпкъ зэгурыIоныгъэу тхэлъыр тапэкIи дгъэпытэныр, гъэхъэгъэшIухэр тшIынхэр типшъэрылъ, къы­Iуагъ Цэй Эдуард.
Джащ фэдэу мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIагъ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьа­матэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. АР-м и Къэралыгъо быракъ патриотическэ мэхьанэ куу зэ­риIэм, лъэпкъым итарихъ къы­зэрэриIотыкIырэм, лIыгъэм, намысым уазэрэфищэрэм, ти­шъолъыр щыпсэурэ цIыфхэм ямызакъоу, IэкIыб къэралхэм арыс тилъэпкъэгъухэр зэрэзэри­пхырэм ар къытегущыIагъ.
Мыщ къыкIэлъыкIогъэ мэфэкI концертыр къызэIуихыгъ АР-м изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ. Творческэ объединениеу «Ошъадым» икъэшъокIо купэу «Синдикэм» ыкIи инароднэ фольклор купэу «Ащэмэзым» якъэгъэлъэгъонхэмкIэ ар лъагъэкIотагъ. Юрий Конжинымрэ Эльдэрэ Айдэмыррэ орэдхэр къаIуагъэх, АР-м инароднэ артистэу Мышъэ Анзаур пщынэм къеуагъ. ИскусствэхэмкIэ кIэлэ­цIыкIу еджапIэу N 1-м иорэдыIо куп мэфэкIыр къыгъэкIэрэкIагъ. Лъэпкъ творчествэмкIэ Уры­сыем изаслуженнэ къэшъокIо купэу «Мыекъуапэ инэфылъэ­хэр», ансамблэу «Абреки» зы­фиIохэрэр мэфэкIым щышIэ­тыгъэх. КIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжь зиIэхэм ятворчествэ зыщыхагъахъорэ Гупчэм икъэшъокIо купэу «Сюрприз» ыкIи лъэпкъ творчествэмкIэ УФ-м изаслуженнэ коллективэу «Казачата» зыфиIохэрэр мэфэкI концертым хэлэжьагъэх. Къэра­лыгъо ансамблэу «Ислъамыем» кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Нэбзый» зыфиIорэм къэкIорэ сабыйхэр сценэм къыдытехьагъэх. Зэхэт къэгъэлъэгъон къызэдашIыгъ. Анатолием щыпсэурэ адыгэхэм якъашъо АР-м и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» къышIыгъ.
Концертым хэлэжьэгъэ артистхэр зэгъусэхэу «Адыгэ бы­ракъ» зыфиIорэ орэдэу Анзэрэкъо Чеславрэ ЕмтIылъ Нурбыйрэ зэдатхыгъэр кIэухым къызэдаIуагъ. МэфэкIыр цIыф­хэм гуIэтыпIэ афэхъугъ. Лъэпкъым итарихъ ишыхьатэу, непэрэ мафэм адыгэ быра-
къым тызэрэчIэтым фэдэу, къэ­кIощт уахътэми ар быбатэу та­шъхьагъ ерэт.
Тэу Замир.