Top.Mail.Ru

Шъолъырхэм яунэе программэхэм атегущыIагъэх

Image description

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным видеоконференцие адыриIагъ УФ-м и Правительствэ хэтхэм. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат а Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр шъолъырхэм, Адыгеири ахэм зэрахэтэу, яхэхъоныгъэкIэ унэе программэхэм ягъэцэкIэн фэхъугъэ кIэуххэр ары. Джащ фэдэу 2025 – 2030-рэ илъэсхэм программэр лъыгъэкIотэгъэнымкIэ гухэлъэу яIэхэми ахэплъагъэх.
УФ-м и Президент зэIукIэр къызэIуихызэ, хэхъоныгъэмкIэ унэе программэхэм ягъэцэкIэн нахь шIуагъэ къызэритыщтымкIэ амалэу щыIэхэр къыгъэнэфагъэх. Илъэси 4-м къыкIоцI шъолъырхэм янахьыбэр яхэхъоныгъэ ипсынкIагъэкIэ УрысыемкIэ гурыт шапхъэхэм ашъхьадэкIыгъэх. Ащ къыхэкIэу унашъо аштагъ унэе программэхэр лъыгъэкIотэгъэнхэм фэгъэ­хьыгъэу. Президентым Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм ащ фэгъэхьыгъэу къыщиIогъагъ. Мы зэIукIэм нахь игъэкIотыгъэу а Iофым щыхэплъагъэх.


КъэгущыIагъэхэм ащыщых УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Максим Решетниковыр, лъэныкъоу «Экономикэмрэ финансхэмрэ» зыфиIорэм фэгъэзэгъэ Къэралыгъо Советым икомиссие итхьаматэу Алексей Тексле.
Шъугу къэтэгъэкIыжьы: УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ бэмышIэу Адыгеим зыщэIэм республикэм хэхъоныгъэмкIэ иунэе программэ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм осэшIу къыфишIыгъ. Илъэси 4-м къыкIоцI унэе программэм республикэм амал къыритыгъ Урысыем нэбгырэ телъытэу гурытымкIэ ихахъохэм республикэр ашъхьадэкIынэу, IофшIэнмыгъотыныгъэми нахь къыкIыригъэчынэу.
ЗэIукIэм илъэхъан къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, лъэныкъо заулэхэмкIэ анахь кIэухышIухэр зышIын зылъэкIыгъэхэм тишъолъыр ахэфагъ, социальнэ гухэлъхэм апае унэхэм ящэфынкIэ Iофтхьабзэхэр шIуагъэ хэлъэу зэшIуихыгъэх.
Ащ нэмыкIэу къызэраIуагъэмкIэ, Адыгеимрэ Карелиемрэ хэпшIыкIэу а программэм игъэцэкIэн гъэхъагъэхэр щашIыгъэх, шъолъыри 10-у анахь дэгъоу къыхагъэщыгъэхэм ыкIи IэпыIэгъу тедзэ зэратын фаеу алъытагъэхэм ахэр ахэ­хьагъэх. Джащ фэдэу бюджетым ылъэныкъокIэ IэпыIэгъу зищыкIагъэу щыт шъолъырхэм проектышхохэр ыкIэм нагъэсынхэм пае ахъщэ IэпыIэгъу тедзэ ятыгъэным мыщ щытегущыIагъэх.


Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ федеральнэ мылъкур атырагуа­щэ зыхъукIэ ащ фэдэ шъолъырхэм икъоу анаIэ атырагъэтынэу. Адыгеим программэм игъэцэкIэнкIэ иIофхэм язытет шъхьафэу Президентыр къыщыуцугъ. Владимир Путиным республикэм ипащэхэм Iофэу ашIэрэм осэшIу къыфи­шIыгъ, шIуагъэ къытэу Iоф ышIэн зэрилъэкIыщтыр къэзгъэлъэгъогъэ шъолъырым IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм ахэплъэнхэу пшъэ­рылъ афишIыгъ. Зэ­IукIэм икIэуххэм къатегущыIэзэ Къум­пIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, бэшIа­гъэу зэшIохыгъэн фэе Iофыгъоу къэуцугъагъэ­хэм ягъэцэкIэнкIэ а программэм амал тедзэхэр къытыгъэх, инвестициехэм алъэ­ныкъокIи ифэмэ-бжьымэ- шIу къатырихьагъ. Программэм пстэумкIи сомэ миллиарди 5,1-рэ пэIуагъэхьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллиардрэ миллион 700-рэ зыпэIухьагъэр социальнэ лъэныкъом иинфраструктурнэ Iофыгъохэм язэшIохын, сомэ миллиарди 3,4-р экономикэмкIэ пшъэ­рылъхэм язэшIохын. Ахъщэм ызыныкъом нахьыбэр — сомэ миллиарди 2,4-р инвестиционнэ проект анахь инхэм зыкIэ ащыщ промышленнэ шъолъыр инэу агъэпсырэ «Инэм» зыфиIорэм иинфраструктурэ изэтегъэпсыхьан пэIуагъэ­хьагъ. Стратегическэ мэхьанэшхо зиIэ мы проектыр илъэсэу тызыхэтым ухыгъэ хъущт. Производственнэ чIыпIэшхоу щыIэ хъущтым къыдэгъэкIыныр щызэхэщэгъэнымкIэ амалышIу къытыщт, нэбгырэ мини 10 фэдизмэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр яIэ хъущтых, инвестициехэми къахэхъощт.


Республикэм иунэе программэ къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу поликлиникэрэ цэхэм зыщяIэзэщтхэ медицинэ гупчэрэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэх. Пушкиным ыцIэкIэ щыт унэр зэтырагъэпсыхьа­жьыгъ, джащ фэдэу культурэмрэ спортымрэ ягупчэу Инэм дэтыр агъэцэкIэжьыгъ, культурэм и Унэу «Факел» зыфиIоу Яблоновскэм дэтыр агъэкIэжьыгъ, псы­хъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэшIуахыгъэх, сабыибэ зэрыс унагъохэм апае чIыгу Iахьхэу къыхагъэкIыгъэхэм яинфраструктурэ агъэпсыгъ. Ащ дакIоу шъхьафит бэнэнымкIэ спорт еджапIэр зэтырагъэпсы­хьагъ, псэупIэу Краснооктябрьскэм газгощыпIэ станциеу дэтым гъэцэкIэжьынхэр рашIылIагъэх, автомобиль гъогоу «Дахъо – Лэгъонакъэ» зыфиIорэр зэтыра­гъэпсыхьагъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ мэкъумэщ продукциер республикэм къыщызыхьыжьхэрэм къэралыгъо Iэпы­Iэгъу аратыгъ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ алъэныкъокIи займэхэр агъэфедагъэх. КIэкIэу къэпIон хъумэ, программэм Iофтхьэбзэ 32-рэ къыделъытэ. Мы илъэсым ыкIэм ехъулIэу лъэныкъо шъхьа­Iэхэр зэкIэ гъэцэкIагъэ хъущтых.
Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, федеральнэ IэпыIэгъум рес­публикэмкIэ мэхьанэшхо иI, социальнэ— экономикэ лъэныкъомкIэ Iофхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIи амал къеты.
«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыкIи федеральнэ гупчэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ IэпыIэгъоу къытатырэм, тэри тишъолъыркIэ амалэу тиIэхэм яшIуагъэкIэ Адыгеим социальэ— экономикэ лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ игъэхъагъэхэм хэпшIыкIэу ахэхъо. Тирес­публикэ къызэрэдеIэхэрэм ыкIи ренэу анаIэ къызэрэтырагъэтырэм апае тафэраз Президентми Правительствэми», къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, республикэм тапэкIи ищыкIагъэр зэкIэ ышIэщт Урысые Федерацием и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэу цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным, Адыгеим исхэм яхахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэм апае.