Top.Mail.Ru

Газыр икъоу алъы­гъэIэсыгъэныр

Image description

Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фи­гъэхьыгъэ Джэ­псалъэм къыщи­гъэ­нэ­фэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнрэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр икъоу аIэкIэ­гъэхьэгъэ­ным ипрограммэ пхырыщыгъэнымрэ ары министрэхэм я Ка­би­­нет изэхэсыгъоу щыIа­гъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат анахьэу анаIэ зыщытыраригъэдзагъэр.

«Президентым и Джэпсалъэ къы­зэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, газыр аIэкIэгъэ­хьэгъэным ипрограммэ тапэкIи нахь зегъэу­шъомбгъугъэн фае ыкIи чъыгхэтэ товариществэхэр ащ хэгъэ­хьэгъэнхэр игъоу ылъэгъугъ. А IофшIэныр лъыд­гъэ­кIотэщт. Муниципалитет пэпчъ ипащэ а Iофым икъоу ынаIэ тыридзэн, пшъэдэ­кIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм гъусэныгъэ дыриIэн фае. ЗэкIэми а лъэны­къомкIэ тызэдэлэжьэщт»,къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.
ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэмрэ ягенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, мысатыу чъыгхэтэ товариществэ ыкIи мысатыу дачнэ товариществэ 41-рэ газыр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэным ипрограммэ къыхэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Ахэр газыр икъоу зыIэ­кIэхьэгъэ псэупIэхэм (къалэу Мыекъуа­пэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ) ягъунапкъэхэм къапэблагъэу щытых. ЧIыгу Iахь мин 11-м ехъу аIыгъ, унэ 3901-рэ арыт. Президентым и Джэпсалъэ гъэцэкIагъэ хъуным пае зигугъу къэтшIыгъэ товариществэхэм газыр зэра­IэкIагъэхьащт шIыкIэр загъэнэфэрэ нэужым унэ пчъа­гъэу ар зэращэлIэн алъэкIыщтри нахь къэнэфэщт.


ЕкъутэкI Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, программэм игъэцэкIэн республикэм зыщыкIорэ уахътэм къыкIоцI лъэIу тхылъ мин 11,8-рэ фэдиз къатыгъ. ХэпIэ мин 11 фэдизмэ газыр ящэлIэгъэным иамал щыIэ хъугъэ, ахэм ащыщэу мини 3-м ехъумэ аращэлIэгъах. 2023-рэ илъэсым къыщыублагъэу мы программэм къыдыхэлъытагъэу социальнэ псэуалъэхэм газыр аIэкIэгъэхьэгъэным ыуж ихьагъэх.
Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ Урысыем и Президент и Джэпсалъэ газыр аIэкIэгъэхьэгъэным ипрограммэкIэ къыщигъэнэфэгъэ пшъэ­рылъхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэм. ХэушъхьафыкIыгъэу программэм къыдыхэлъытэгъэ социальнэ псэуалъэхэм газыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэм адэлэжьэщтых. КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафишIыгъ амалэу щыIэр зэкIэ агъэфедэнышъ, 2024-рэ илъэсым а IофшIэныр аухынэу.
«Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм къызэритырэмкIэ, Мыекъопэ районым ит псэупIэу Краснооктябрьскэм дэт газгощыпIэ станциер зызэтырагъэ­псыхьажь нэуж иIофшIэн ригъэжьэ­жьыгъ.
АгъэкIэжьыгъэ станцием зы сыхьатым къыкIоцI газ кубометрэ мин 51-рэ фэдиз аIэкIигъэхьащт. Ар амыгъэцэкIэжьызэ къытыщтыгъэм фэди 5-кIэ нахьыб. Адыгееу зекIоным ылъэныкъокIэ чанэу хахъо зышIырэм газыр IэкIэгъэхьэгъэным иамал станцием къытыщт.
«Анахьыбэу мыщ къытырэ газыр зыIэкIэхьащтхэр зекIоным епхыгъэхэу анахь мэхьанэшхо зиIэхэр ары: къушъхьэлъэ экокурортыр, зекIо-рекреационнэ паркыр ыкIи нэмыкI псэуалъэхэу догазификацием тегъэпсыхьа­гъэу газым пытшIэхэрэр ары. Джы Мыекъопэ районымкIэ газыр зищыкIэгъэ пстэуми афи­къущт, къыхигъэщыгъ Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу