Top.Mail.Ru

Адыгеир пэрытхэм ащыщ

Image description

УрысыемкIэ псауныгъэм ипсыхьан зыщыдэлэжьэхэрэ шъолъыритф пэрытхэм Адыгеир ахэт.

Республикэм щыпсэухэрэм япроцент 56,8-р физкультурэмрэ спортымрэ апылъых. А пчъагъэ­хэр АР-м иминистрэхэм я Кабинет 2023-рэ илъэсымкIэ Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм шъхьаихыгъэ къащишIыгъ.
Спортымрэ физкультурэмрэ уапылъыныр аужырэ уахътэм ишапхъ. ЦIыфхэр ащ фэщагъэ зэрэхъугъэхэми къэралыгъом иIахьышIу хэлъ. Мы лъэныкъом хахъо ышIыным программэ пчъа­гъэ фэлажьэ. Адыгеир пштэмэ, блэкIыгъэ илъэсым физкультурэмрэ спортымрэ язегъэушъом­бгъун сомэ миллион 920-рэ пэIухьагъ. ГъэрекIо закъо Мыекъопэ районым ит псэупIэу Майскэм физкультурэмкIэ псэолъакIэ щагъэуцугъ, ГТО-м зызщыфэбгъэхьазырын плъэкIыщт чIыпIакIэ Ханскэм щагъэпсыгъ. Ащ дакIоу Мыекъуапэ испорт еджэпIихымэ яIофшIэнкIэ ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр афащэфыгъэх. Непэ спорт чIыпIэу Адыгеим итым ибагъэкIэ Урысыем игурыт къэгъэлъэгъонхэм ашъхьа­дэкIы — процент 62,1-рэ.
«Непэ тызнэсыгъэ лъэгапIэхэр къемыIыхынхэм ыкIи спортым пыщагъэ хъунхэмкIэ ягузэкIаблэ мыкIосэным афэшI а зы уахътэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iоф тэшIэ: инфраструктурэр тэгъэ­кIэжьы, ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр, псэуалъэхэр ятэгъэгъоты, спортсменхэми, ахэр зыгъасэхэрэми Iэпыгъу тафэхъу. АщкIэ лъэпкъ проектэу «Демографием» ишIогъэшхо къытэкIы. ТапэкIи а IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт. Пшъэ­рылъ шъхьаIэу тиIэхэм ар ащыщ», — къыщеIо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ителеграм-нэкIубгъо.
Мыщ фэдэ амалышIухэм яхьатыркIэ республикэ, шъолъыр ыкIи къэралыгъо мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр нахьыбэу Адыгеим щызэхащэх. Тиспортсменхэм нахь дэгъоу загъэхьазырынымкIи а пстэумэ яшIогъэшхо къэкIо. 2023-рэ илъэсым лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Адыгеим испортсменхэм бгъэхэлъхьэ хъущэ къалэжьыгъ: Европэм ыкIи дунаим ячемпионатхэм дышъэу 4-рэ джэрзэу 2-рэ къащахьыгъ; Урысыем изэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм дышъэ бгъэхалъхьэу 33-рэ, тыжьынэу 31-рэ, джэрзэу 56-рэ къащалэжьыгъ. Къэгъэлъэ­гъонышIухэр зиIэхэм ащыщ дзюдомкIэ Олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэр. Ныбжь зэфэшъхьафхэр зиIэ ныбжьыкIэ 523-мэ мыщ зыщагъасэ. Мы пчъагъэм щыщэу нэбгырэ 20-р спортымкIэ мастерыцIэм фэбанэх, 12-м ар къагъэшъыпкъэ­жьыгъ.
«523-р кIэух пчъагъэп. Мафэ къэс ныбжьыкIэхэр тштэнхэу фаехэу къытфэкIох. Арыба спортымкIэ мыщ фэдэ псэолъэшхо­хэр зыкIашIыхэрэр: кIэлэцIыкIухэм алъэгъунэу, къехъопсэнхэу, къэ­кIонхэу ары. Непэ спортым, физкультурэм уапылъыщтмэ, амалышIухэр щыIэх. ТиеджапIэ зэрэкIэм имызакъоу, кимонохэри ятэтых. ЗэкIэри сIорэп, ау якъэгъэлъэгъонхэм ялъытыгъэу илъэсым зэ ахэр тэгъэкIэжьых. Ахэр республикэ, федеральнэ гупчэм къатIупщырэ мылъкумкIэ тэщэфых, — къыддэгощагъ дзюдомкIэ Олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Ордэн Адам.
Непэ спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ купхэм республикэм испортсмен 61-рэ ахэт. Спортымрэ физкультурэмрэ шъолъы­рым зыщягъэушъомбгъугъэнымкIэ Адыгеим зэшIуихырэ Iофхэм ари язэфэхьысыжьышIу.
Анцокъо Ирин.
Сурэтыр авторым ий.