Top.Mail.Ru

АмалышIухэр къетых

Image description

Урысыем и Почтэ 2024-рэ илъэ­сым иятIонэрэ кIэлъэныкъокIэ те­дзэгъу мини 6-м ехъумэ якIэтхэн къызэIуихыгъ.

Компанием исайт иразделэу «Подписка онлайн» зыфиIорэм шъузыфаем шъущыкIэтхэн ыкIи ахъщэу тефэрэр щышъутын шъулъэ­кIыщт. Джащ фэдэу сыд фэдэрэ почтэ къутамэми, аужыпкъэм, шъуиунэ шъуисэу, почтальоным иIэпыIэгъу хэлъэу шъузыфаер къишъутхыкIышъущт.
Почтэм икаталог хэлъых общественнэ-политическэ, сэнэхьат гъэнэфагъэхэм япхыгъэ, узгъэчэфыщт гъэзетхэр ыкIи журналхэр. Электрон каталогым тетхэр ацIэкIэ, индексымкIэ ыкIи къыдэзыгъэкIыгъэмкIэ зэтеутыгъэхэу къэбгъотынхэ плъэкIыщт. ЦIыфхэм ежьхэм яшIоигъоныгъэ тетэу зыкIатхэхэрэр мыщ тетэу къызIэкIагъэхьанхэ алъэкIыщт: унэу зыщыпсэухэрэм еIулIыгъэ ящикым къафыралъхьащт, почтэ къутамэм щыIэ абонемент ящикым къы­радзэми хъущт.
Ащ нэмыкIэу Почтэм къепхыгъэу щытхэм социальнэ учреждениехэм апае шIушIэ кIэтхэныр агъэпсын алъэкIыщт. Федеральнэ программэу «ШIушIэным ичъыг» зыфиIорэм ираздел къырагъо­тэщт тедзэгъоу зыфаехэр.
Iахьзэхэлъ обществэу «Урысыем и Почтэ»
ипресс-къулыкъу