Top.Mail.Ru

ТекIоныгъэм и Музей къыщагъэлъэгъощтых

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ сурэтышI ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъоу «ТекIоныгъэм и Музей ивернисаж» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу рагъэблагъэх.

СурэтышI IэпэIасэхэм ыкIи Урысыем иапшъэрэ художественнэ еджапIэхэмрэ училищхэмрэ ащеджэрэ студентхэу илъэс 20-м къыщегъэжьагъэу 40-м нэс зыныбжьхэм яIофшIагъэхэм ТекIоныгъэм и Музееу Москва дэтыр къяжэ. Ахэр Хэгъэгу зэошхом фэгъэ­хьыгъэнхэ фае. Анахь сурэт дэгъоу къыхахыщтхэр ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоным хагъэхьащтых.
«Непэрэ лъэхъаным иискусствэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэу къыщыдахыгъэм хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэ зэрэщиубытырэм мэхьанэ иI. ТекIоныгъэм и Музей ипроектыкIэ ишIуагъэкIэ сурэтшIыныр езыгъэ­жьэгъакIэхэм яIэшIагъэхэм цIыфыбэ ащыгъозэщт, ахэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ IэпыIэгъушIу Iофтхьабзэр афэхъущт,къыщыхагъэщыгъ ТекIоныгъэм и Музей.
Зэнэкъокъур лъэныкъуитIукIэ рагъэкIокIы: живописыр ыкIи графикэр. IофшIагъэхэр шъхьадж зыфэе шапхъэм рилъхьэхэмэ хъущт. Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан, ащ хэлэжьэгъэ фронтовикхэр ыкIи тылым щылэжьагъэхэр произведениехэм къахэгъэщыгъэнхэр шэпхъэ шъхьаIэхэм ащыщ.
Зэнэкъокъум хэлажьэ зышIоигъохэм яIофшIагъэхэм атехыгъэ сурэтхэр мэлылъфэгъум и 20-м нэс агъэ­хьынхэ фае. ОсэшIмэ анахь сурэт дэгъухэр къыхахыщтых, ащ ыуж а сурэтхэр ТекIоныгъэм и Музей иэкспозицие хагъэхьащтых. Ащ фэшъхьафэу, цифрэм тырадзэщт сурэтхэр планшетнэ къэгъэлъэгъоным хэтыщтых, ахэр Урыс унэхэм, Россотрудничествэм ыкIи музеим исайт къащытыгъэщтых.
Зэнэкъокъум шапхъэу пылъыр нахь игъэкIотыгъэу ТекIоныгъэм и Музей исайт ижъугъотэщт: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vernisazh-pobedy/