Top.Mail.Ru

ТекIоныгъэкIэ ригъэжьагъ

Image description

ФутболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу иятIонэрэ лигэ щешIэрэ Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» зичэзыу лъэхъанэу рагъэжьагъэм иапэрэ ешIэгъу текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ихьэкIагъ Премьер-лигэм хэт клубэу «Ростовым» идубль икомандэ.

«Зэкъошныгъ» (Мыекъуапэ) — «Ростов-2» (Рос­тов-на-Дону) — 2:1 (0:0).
Командэхэр зыщызэIукIэгъэхэ мафэм ом изытет уигъэрэзэнэу щытыгъ. Апэрэ таймым пчъагъэр къызэIуахынымкIэ хьакIэхэм нахь амалыбэ яIагъ. Ау «Зэкъошныгъэм» икапитанэу Хьачыр Тамерлан цыхьэшIэгъоу зэрешIагъэм ишIуагъэкIэ ар къадэхъугъэп. Адыгеим икоманди Iэгуаор къэлапчъэм дидзэн ылъэкIыщтыгъ. ХьакIэхэм якомандэ хэт Никита Каштан я 54-рэ такъикъым ешIапIэм рагъэкIыгъ, ащ тIогъогогъо гъожь карточкэр фагъэшъошагъ. Ащ ыуж такъикъи 5 тешIагъэу Кобл Заид пчъагъэр къызэIуи­хыгъ. Ау хьакIэхэр къызэкIэкIуагъэхэп, я 79-рэ такъикъым пчъа­гъэр зэфэдиз ашIыгъ. Я 85-м Делэкъо Аскэр Iэгуаор къэлап­чъэм дидзагъ, бысымхэм текIоныгъэр къафихьыгъ.
«Ростов-2-м» итренер шъхьа­Iэу Александр Аброскиныр:
ТызыIукIэщт командэм иешIакIэ пэшIорыгъэшъэу зэхэтфыгъ. Тифутболистхэм ащыщ ешIапIэм къырагъэкIымэ тызэрэджэгущт шIыкIэри, мыщ дэжьым анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фэе лъэныкъохэри тшIэщтыгъэх. Ау итхъухьагъэр къыд­дэхъугъэп.


Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Бислан Аджинджал:
Зичэзыу лъэхъаныр зэредгъэ­жьагъэмкIэ футболыр зыгу рихьыхэрэм сафэгушIо. ЕшIэгъум зыкъыфэбгъазэмэ, зы лъэныкъомкIэ текIоныгъэр къы­дэтхыгъ, адрэмкIэ непэ гумэкIыгъуабэмэ тяолIагъ. Анахьэу апэрэ таймым дэеу тешIагъ, Iэгуаор тикъэлапчъэ къыдадзэнымкIэ хьакIэхэм амалышIухэр яIагъ.
Турым изэфэхьысыжьхэр:
«Астрахань» — «Нарт» — 3:0, «Спартак-Налщык» — «Динамо Ставрополь — 2:2, «Биолог-Новокубанск» — «Победа» — 2:2, «Алания-2» — «Форте» — 3:5, «Зэкъошныгъ» – «Ростов-2» – 2:1, «Рубин Ялта» — «Строитель» — 3:0, «Легион» — «Кубань Холдинг» — 2:1.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэ­къугъэр:

 1. «Астрахань» — 3.
 2. «Рубин Ялта» — 3.
 3. «Форте» — 3.
 4. «Зэкъошныгъ» — 3.
 5. «Легион» — 3.
 6. «Динамо Ставрополь» — 1.
 7. «Победа» — 1.
 8. «Биолог-Новокубанск» -1.
 9. «Спартак Налщык» — 1.
 10. «Ангушт» — 0.
 11. «Динамо-2» — 0.
 12. «Севастополь» — 0.
 13. «Кубань Холдинг» — 0
 14. «Ростов-2» — 0.
 15. «Алания-2» — 0.
 16. «Нарт» — 0.
 17. «Строитель» — 0.
  «Зэкъошныгъэм» зичэзыу ешIэ­гъоу иIэщтыр Астрахань щыкIощт, мэлылъфэгъум и 6-м чIыпIэ командэм IукIэщт. Мэлылъфэгъум и 13-м республикэм икъэлэ шъхьа­Iэ ихьэкIэщт «Кубань Холдингыр».