Top.Mail.Ru

МэфэкI шIыкIэм тетэу рагъэкIокIыгъ

Image description

ДартсымкIэ ыкIи боулингымкIэ зэнэкъокъухэу псэу­пIэу Красногвардейскэм щыкIуагъэхэм сэ­къатныгъэ зиIэхэр ахэлэжьагъэх.

Физкультурэ-псауныгъэр зыща­гъэ­пытэрэ комплексэу «Кавказым» шъолъырым ирайонхэм къарыкIыгъэ лIыкIохэр щызэIукIагъэх. Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх сэкъатныгъэ зи­Iэхэм яобществэрэ Красногвардейскэ районым иад­министрацие ныбжьыкIэ IофхэмкIэ ыкIи спортымкIэ иотделрэ. Мэ­фэкI шIыкIэм тетэу ар къызэIуихыгъ мы муниципальнэ образованием ипащэу Гъубжьэкъо Темур.
ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфагъэу, хъулъфыгъэхэр ыкIи бзылъфыгъэхэр зэнэкъокъугъэх. ДартсымкIэ анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр ыкIи текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр Петр Смирновымрэ Галина Цернорэ. БоулингымкIэ анахь лъэшыгъэх Андрей Гнеушевымрэ Алина Нездолинамрэ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм медальхэр, щытхъу тхылъхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх.