Top.Mail.Ru

Адыгэ ИлъэсыкIэм имэфэкI

Image description

Пушкиным ыцIэ зыхьырэ унэм къыпэIулъ пчэгум ар щыкIуагъ.

АР-м итеатральнэ объединение къыгъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъоным пчэгум къыщызэрэугъоигъэ цIыфхэр ягуапэу еплъыгъэх, хэIэжьыгъо уахътэр къызэсым зынэкIыгъэхэм апае хьалыжъохэр, гуубатхэр апагъохыхэзэ хагъэIэжьыгъэх.
МэфэкIыр къызэIуихыгъ адыгэ къа­шъом­кIэ ансамблэу «Синдикэм». Лъэпкъ театрэм иартистхэр хьамышхунтIэ чъыг гъэкIэрэкIагъэр аIыгъэу пчэгум къихьагъэх, тхьэлъэIу къашIыгъ, илъэсыкIэу къихьагъэмкIэ пстэуми афэгушIуагъэх.


«Мыекъуапэ инэфылъэхэр», «Алкъэс» зыфиIорэ къэшъокIо купхэм мэфэкIыр къагъэкIэрэкIагъ.
Тэхъутэмыкъое районым къикIыгъэ орэдыIо купэу «Къамыл» хэт артистхэм «Адыгэ хабзэу тэ тиIэр джащ фэд» зыфиIорэ орэдыр къаIуагъ. Адыгэ шэн-хэбзэ зэхэтыкIэр къизIотыкIырэ орэдыр зэдэзытхыгъэхэр Жэнэ Къырымызэрэ Сэмэгу Гощнагъорэ.
Пчэгум зэрифэхэу «Синдикэм» икъэ­шъуакIохэм «Ислъамыер» къашIыгъ. КъэшъокIо шъхьаIэхэр ЛIыбзыу Джантийрэ Анастасия Маргатовамрэ.


Мыекъуапэ икъэзэкъ отдел иатаман адыгабзэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ. Адыгэ Хасэм итхьаматэ игуа­дзэу Хъот Юныс джащ фэдэу Хасэм ыцIэкIэ илъэсыкIэр мафэ хъунэу пстэуми къафэлъэIуагъ.
Лъэпкъ мэкъэмэ Iэмэ-псымэхэм яансамблэу «Уджым» ижъырэ адыгэ мэкъа­мэхэр къыригъэIуагъэх.
КIэухым ныбжьыкIэхэм апае джэгу зэхащагъ.
МэфэкIыр дахэу, гуапэу рекIокIыгъ, цIыфыбэу къыщызэрэугъоигъэхэм ар гуIэтыпIэ афэхъугъ.
Тэу Замир.