Top.Mail.Ru

ЦIыфхэр рагъэблэгъагъэх

Image description

БлэкIыгъэ тхьамафэм, мэзаем и 5-м къыщыублагъэу и 9-м нэс, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр ыкIи чIыпIэ общественнэ приемнэхэм цIыфхэр ащырагъэ­блэгъагъэх.Ащ депутатхэр, сенаторхэр, министерствэ ыкIи къулыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх. ЦIыфэу къякIолIагъэхэм социальнэ лъэныкъомкIэ гумэкIыгъо зэфэшъхьа­фыбэ къарахьылIагъ. Ахэр Iэзэгъу уцхэм ыкIи нэмыкIэу медицинэм ылъэныкъокIэ ящыкIагъэхэм, ра­диацием иягъэ зэригъэ­кIыгъэхэм фэгъэкIотэнэу яIэхэм, псауныгъэм изэтегъэуцожьынкIэ IэпыIэ­гъум афэгъэхьыгъагъэх. Джащ фэдэу урамхэм, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм язэтегъэпсы­хьан, гъогухэм ягъэцэ­кIэжьын, псэолъэшIын Iоф­шIэнхэм къапыкIыгъэ пыдзафэхэм ядэщын, урамхэм ягъэнэфын алъэ­ныкъокIэ гумэкIыгъо зи­Iэхэри къахэкIыгъэх. Гъогухэм язытет на­хьышIу шIыгъэным, ма­шэхэр гъэсэигъэнхэм, грейдеркIэ зэщиз шIы­гъэнхэм къыкIэлъэIухэ­рэри депутатхэм къяолIагъэх. ГущыIэм пае, шъо­лъыр Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зыщыригъэблэ­гъагъэхэм мэшIоку гъогум лъэсрыкIохэм апае зэ­пырыкIыпIэ зэримыIэм, лъэсрыкIо гъогухэм ягъэцэкIэжьын япхыгъэ Iофыгъохэр къырахьылIагъэх. ЦIыфхэм Iофыгъоу зигугъу къашIыгъэхэм къа­пкъырыкIхэзэ, охътабэ те­мышIэзэ зэшIохыгъэн фаехэр агъэнэфагъэх. ХэдзакIохэм ягумэкIыгъо­хэм анахьыбэр дэгъэзыжьыгъэ хъугъэ, упчIабэхэм яджэуапхэр аратыжьыгъэх, ахъщэ Iэпы­Iэгъу зыфагъэкIуагъи къа­хэкIыгъ. Мы уахътэм зэшIохыгъэ мыхъугъэхэми депутатхэри ауж итых, яджэуапхэр охътабэ тырамыгъашIэу алъагъэIэ­сыщтых. ХЪУТ Нэфсэт.