Top.Mail.Ru

Зэфэхьысыжьхэм атегущыIагъэх

Image description

Народнэ депутатхэм якъэлэ Совет ихэдзынхэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъэхэм афэхъугъэ кIэуххэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановым зэIукIэгъу дыриIагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: къалэу Мыекъуапэрэ псэупIэу Каменномостскэмрэ хабзэм илIыкIо къулыкъухэм яхэдзынхэр, джащ фэдэу Мыекъопэ районымкIэ народнэ депутатхэм я Совет идепутат ихэдзын тедзэхэр Iоныгъом и 8-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс республикэм щыкIуагъэх.

Мыекъуапэ имэр къызэриIуагъэмкIэ, я V-рэ зэIугъэкIэгъумкIэ народнэ депутатхэм якъэлэ Совет идепутатхэм яхэдзынкIэ хэукъоныгъэхэр хашIыхьагъэхэп ыкIи ахэр щыIагъэхэкIэ алъытагъ. ХэдзыпIэ чIыпIэхэм хабзэр ащыукъуагъэ мыхъуным ыкIи ахэр щынэгъон-чъэнхэм лъыплъагъэх хабзэм икъулыкъу-хэр, общественнэ лъыплъакIохэр ыкIи лъыплъэкIо-блогерхэр.

Зэхэт системэм тетэу партийнэ спискэхэмкIэ кандидат 21-рэ, зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэмкIэ – кандидати 9 хадзыгъ. ХэдзакIоу къекIолIагъэр процент 31-рэ фэдиз. ПстэумкIи хэдзынхэм политическэ партии 6 ахэлэжьагъ. «Единэ Россием» макъэхэм япроцент 61,17-рэ фатыгъ, КПРФ-м – процент 12,88-рэ, ЛДПР-м – процент 11.55-рэ. ПстэумкIи хадзыгъэр депутат 30: «Единэ Россием» ыцIэкIэ – 23-рэ, ЛДПР-м – 4, КПРФ-м – 3.

Партиехэу «Справедливая Россия», «Новые люди», «Коммунисты России» зыфиIохэрэр проценти 5-м шъхьадэкIыгъэхэп, мандатхэр атегощэгъэнхэмкIэ шапхъэм нагъэсыгъэп.

«ТэркIэ мэхьанэ зиIэр зэхъокIыныгъэшIухэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ фэхъухэрэр лъыгъэкIотэгъэнхэр ары. Мыекъуапэ ихэдзакIохэу мы хэдзынхэм къякIолIагъэхэм анахьыбэм амакъэ «Единэ Россием» зэрэфатыгъэр тэлъэгъу. Къэлэ Советым кIэу хагъэхьагъэхэм цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр лъагъэкIотэн фаеу сэлъытэ. Къалэу МыекъуапэкIэ бэ пшъэрылъэу тиIэр – общественнэ транспортым, гъогухэм, инвестициехэм алъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэ Iофыгъохэр. ХэдзакIохэм цыхьэу къытфашIырэр мафэ къэс къэдгъэшъыпкъэжьын, депутатхэр тигъусэхэу, зэкIэ политическэ партиехэм ыкIи общественнэ организациехэм тадэлажьэзэ ыпэкIэ тылъыкIотэн фае», - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къалэу Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, муниципалитетым пшъэдэкIыжьэу ыхьырэр зыфэдизыр икъоу къыгурэIо ыкIи депутатэу хадзыгъэхэм нахьышIум ылъэныкъокIэ адэлэжьэным фэхьазыр.

«ТапэкIэ проектышхохэр зэшIотхын фаеу къытпыщылъых, къалэм имызакъоу зэрэпсаоу республикэмкIэ ахэм мэхьанэшхо яIэу щыт. Къэлэ Советыр тигъусэу Адыгеим ипащэхэм къагъэуцугъэ пшъэ-рылъхэр зэшIохыгъэнхэм амалэу тиIэр зэкIэ етхьылIэщт», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

ЗэIукIэгъум илъэхъан къэлэ хэбзэ къулыкъухэмрэ депутатхэмрэ ренэу анаIэ зытетын фэе проектхэм атегущыIагъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ изэтегъэпсыхьан ухыгъэныр, къэлэ бассейнэр гъэцэкIэжьыгъэныр, Мэздахэ къыпэIулъ чIыпIэр гъэкIэжьыгъэныр, инфраструктурэмрэ энергетикэмрэ япсэуалъэхэр гъэкIэжьыгъэнхэр, къалэу Мыекъуапэ иархитектурнэ саугъэтхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу. Сурэтхэр: М. Гордышов.