Top.Mail.Ru

КъумпIыл Мурат: «ЦIыфхэмкIэ зигъо Iофыгъохэр зэхафыщтых»

Image description

Iоныгъом и 8-м къыщыублагъэу и 10-м нэс республикэм хэдзынхэу щыкIуагъэхэм япэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх. Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым янароднэ депутатхэм я Советхэм ахэхьащтхэр къыхахыгъэх. ХэдзыпIэ 78-мэ цIыфхэм амакъэ ащатыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iоныгъо мазэм и 10-м, мэкъэтыным имэфэ ЗыкI, Мыекъуапэ щыкIорэ хэдзынхэм ахэлэжьагъ ыкIи республикэмкIэ ащ мэхьэнэ ин зэриIэр къыIуагъ.

— Непэ къыхэтхыхэрэм цIыфхэмкIэ зигъо Iофыгъохэр къэблэгъэрэ илъэсхэм зэрэзэхафыщтхэр, муниципальнэ псэу-пIэхэм ащыхъурэ-ащышIэрэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэр зэра-фашIыщтхэр, зэIукIэхэу цIыфхэм адашIыхэрэм къапкъырыкIэу занкIэу зэрадэлэжьэщтхэр къызгурыгъэIогъэным мэхьанэшхо иI, — къыкIигъэтхъыгъ республикэм ипащэ ыкIи пстэуми пшъэдэкIыжьэу яIэр къагурыIозэ хэдзынхэм ахэлэ-жьэнхэ зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

Муниципальнэ псэупIэхэу хэдзынхэр зыщыкIуагъэхэм адэсхэр мы Iофыгъом яшъыпкъэу къызэрекIолIагъэхэм ишыхьат хъугъэ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие пэшIорыгъэшъ пчъагъэу къытыгъэхэри: Мыекъуапэ щыпсэухэу зыныбжьыкIэ хэдзынхэм ахэлэжьэн фиты-ныгъэ зиIэ нэбгырэ 40377-рэ, Мыекъопэ районымкIэ нэбгырэ 1551-рэ ахэм къякIолIагъ.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм яя V-рэ зэIугъэкIэгъу Iоф щызышIэщт депутат 30 къыхахыгъ, ахэр политическэ партиехэу «Единэ Россием», КПРФ-м, ЛДПР-м, «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» ыкIи «Коммунисты России» зыфи-Iохэрэм ащыщых.

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, Мыекъуапэ зэхэт системэмкIэ депутатхэр хадзыгъэх, депутат 21-р партийнэ спискэхэмкIэ, 9-р зы мандат зиIэ округымкIэ. «Единэ Россием» къыгъэлъэгъогъэхэ ХьакIэлI Рустам, Джарымэкъо Азмэт, Андрей Васнецовыр, Антон Шамардиныр, КIыкI Людмилэ, БрантI Мурат, Игорь Морозовыр, Надежда Бражниковар, ЛДПР-м къыгъэ-лъэгъогъэ Пэнэшъу Заур зы мандат зиIэ округымкIэ ха-дзыгъэх.

Политическэ партиехэмкIэ «Единэ Россием» процент 61,17-рэ къырихыгъ ыкIи мандат 15 иIэ хъугъэ, КПРФ-м процент 12,88-мэ амакъэ фатыгъ ыкIи мандатищ иIэщт, ЛДПР-м процент 11,55-рэ къырихыгъ, мандатищ иIэ хъугъэ. НэмыкI партиехэм проценти 5-м нагъэсыгъэп.

Мыекъопэ районымкIэ Камен-номостскэ къоджэ псэупIэм инароднэ депутатхэм я Совет нэбгырэ 15 депутатэу хадзыгъ, ахэм ащыщэу 13-р «Единэ Россием» къыгъэлъэгъуагъэх, зыр — ЛДПР-м, зым ежь-ежьырэу зыкъыгъэлъэгъуагъ.

Мыекъопэ районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ округэу N 1-м «Единэ Россием» къыгъэлъэгъогъэ Олег Маракулиныр щыхадзыгъ.

Сэмэгу Нурбый къызэ-риIуагъэмкIэ, хэдзынхэр республикэм зэрифэшъуашэу щыкIуагъэх. Шапхъэхэм адимыштэу зекIуагъэхэу зи агъэунэфыгъэп, джырэ уахътэм ехъулIэу Адыгеим ихэдзэкIо комиссие дэо тхылъ зи къы-фэкIуагъэп. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэ 300 фэдизмэ хэдзыпIэхэм Iоф ащашIагъ, общественнэ щынэгъончъэным лъыплъагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.