Top.Mail.Ru

Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэушъомбгъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Сбербанкым и Къыблэ-ТыгъэкъохьэпIэ банк и Тхьаматэу Анатолий Песенниковым IофшIэгъу зэIукIэгъу Правительствэр зы­чIэт Унэм щыдыриIагъ.Тишъолъыррэ банкымрэ тапэкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм ащ щытегущыIагъэх.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэ­жьагъэх АР-м иминист­рэхэм я Кабинет и тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м иминистрэхэм я Ка­бинет и тхьаматэ игуа­дзэу ЛIыхэсэ Махьмуд, АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр, АР-м экономикэ хэхъо­ныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, Сбербанкым и Къыб­лэ-ТыгъэкъохьэпIэ банк икъутамэу Краснодар щылажьэрэм игъэIоры­шIакIоу Татьяна Сергиенкэр, Адыгэ къутамэм игъэIорышIакIо игуадзэу ДышъэкI Асхьад.

АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ республи­кэмрэ Сбербанкымрэ илъэсыбэ хъугъэу хахъ­о­хэр зиIэ зэдэлэжьэныгъэ азыфагу зэрилъым. Проект зэфэшъхьафхэр пхыращынхэмкIэ, экономикэм хахъо фашIынымкIэ, цIыф­хэу шъолъырым щыпсэу­хэрэм финанс лъэныкъомкIэ Iоф зэрадашIэрэм идэ­гъугъэ хэгъэхъогъэнымкIэ ащ амал къеты.

«Предпринимательст­вэм зиушъомбгъуным, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, инвестициехэр къещэлIэгъэнхэм апае ищыкIэгъэ пстэуми чэ­зыу-чэзыоу тадэлажьэ. Ащ пае амал зэфэшъхьафхэр тэгъэфедэх, ахэм ащыщ фи­нанс амалхэу Сбербан­кым къытыхэрэри. Экономикэм илъэныкъо шъхьа­Iэхэм хахъо ашIынымкIэ бизнесым къыпагъохырэ федэ зыхэлъ кредитхэм яшIуагъэ къэкIо. Инвестиционнэ, социальнэ проект­хэр зэдэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ, цифрэ шIыкIэ-амалхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ зэдэлэжьэныгъэм зедгъэу­шъо­бгъуным тыфэхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къырихьыжьэгъэ Iофыгъо­хэр пхырыщыгъэнхэмкIэ зэдэлэжьэныгъэми зэIу­кIэм щытегущыIагъэх. Ащ фэдэ программэхэм ащыщых фэгъэкIотэн зыхэлъ ипотечнэ кредитхэр ты­гъэнхэр. Сбербанкым зэ­ригъэунэфыгъэмкIэ, илъэ­сыр къызихьагъэм къыщыублагъэу Адыгеим ипотекэмкIэ чIыфэу щатыгъэ пстэуми азыныкъор унагъохэу сабыйхэр зиIэхэм ателъытэгъэ программэм къыдыхэлъытагъ (сомэ миллион 900-м ехъу) ыкIи «Къэралыгъо IэпыIэгъу-2020» зыфиIорэмкIэ (сомэ миллион 600-м нэс).

Джыри зы лъэныкъо шъхьаIэу яIофшIэнкIэ щытыр фэгъэкIотэн зыхэлъ ахъщэ чIыфэ тынэу предпринимательхэм яфедэхэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ зишIуагъэ къакIорэр ары. Джащ фэдэу 2023-рэ илъэ­сым иапэрэ мэзих Адыге­им ибизнес Сбербанкым миллиарди 2,1-рэ хъурэ кредит къыщыра­тыгъ.

«2023-рэ илъэсым ибэ­дзэогъу мазэ и 1-м ехъу­лIэу банкым зэкIэмкIи кредитэу республикэм щитыгъэр сомэ миллиард 35-м шъхьарыкIыгъ, ытын амалэу иIэр сомэ миллиард 33-м нэсыгъ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу тэлъэгъу Адыгеим щыпсэухэрэр Сбербанкым цифрэ шIыкIэ амалэу къытыхэрэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ нахьыбэу къызэракIэуп­чIэ­хэрэр — унэхэм ящэфы­кIэ, зекIонымкIэ, сатыумкIэ, псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, спортымкIэ, нэмыкIыбэхэмкIэ. 2023-рэ илъэсым пытэублэжьы рес­публикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэмкIэ инвестицие IэпыIэгъум, Адыге­им щыпсэухэрэм ящыкIэгъэ ESG-проектхэу лъэны­къуипшI пчъагъэмэ ате­гъэпсыхьагъэхэм япхырыщын», — къыIотагъ Анатолий Песенниковым.

ЗэдэгущыIэгъум икIэух АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ зэдэлэжьэныгъэм хэгъэхъогъэн зэрэфаем, джащ фэдэу шъо­лъырым ипредпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъо­тыгъэнымкIэ, социальнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ ыкIи лъэхъаным диштэрэ цифрэ амалхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ Сбербанкымрэ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэрэ яIофшIэн зэдегъэштэныгъэ хэлъэу агъэцэкIэным ям­эхьанэ зэрэиныр.