Top.Mail.Ru

Охътэ къиным IэпыIэгъушху

Аужырэ илъэсхэм хъугъэ-шIагъэу дунаим къытехъухьэхэрэм, гущыIэм пае, пандемием, санкциеу Урысыем къыпагъохыгъэхэм бизнесыр лъэ­шэу зэрадзэ.

Ащ фэдэ охътэ къиным предпринимательхэм IэпыIэгъу яты­гъэным фэгъэзагъэхэм яIофшIэн игъо дэдэу щыт.

Ащ фэдэ пшъэрылъхэр зиIэ Фондэу Адыгэ Республикэм иIэр бизнесыр мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхыгъэхэм, ежь-ежьырэу IофшIэн къызфэзгъотыжьыгъэ­хэм (самозанятые) ар рагъэжьэнымкIэ е унэе хъызмэтшIапIэ зыгъэпсыгъэхэм ащ зырагъэу­шъомбгъунымкIэ IэпыIэгъушхоу зэрэщытыр уахътэм къыгъэлъэ­гъуагъ. Ащ ишыхьатхэм ащыщ фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ на­хьыбэ зэрэхъурэр.

Процентхэр макIэу зытегъэ­хъогъэ ахъщэ чIыфэ (микро­займ) аритыныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу Фондым иIэр. Ащ къызэрэщаIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ 2022-рэ илъэсым IэпыIэгъу ищыкIагъэу унэе предпринимательми, ежь-ежьырэу IофшIэн къызфэзгъотыжьыгъэми нэб­гырэ 555-рэ къяолIагъ, чIыфэ ратынэу зэзэгъыныгъэм зыдыкIэтхагъэ­хэр 230-рэ. Ахъщэу а илъэсым Фондым ытыгъэр зэкIэмкIи сомэ миллион 505,5-рэ мэхъу.

Мэкъумэщ хъызмэтыр ­мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхыгъэхэр ары нахьыбэу Фондым икIыгъэ илъэсым зыкъыфэзгъэза­гъэхэр. ПстэумкIи ахъщэ чIыфэ зэратыгъэхэм япроцент 34,1-р, ар нэбгырэ 69-рэ, мы лъэныкъом щэлажьэ е хъызмэтшIапIэ къыщызэIуихымэ шIоигъу. Ахэм аратыгъэр пстэумкIи сомэ мил­лиони 172,5-м ехъу.

ХъызмэтшIапIэм IэпыIэгъу ымыгъотэу зэтезымэ е зэхэтакъомэ, IофшIапIэ щызиIагъэ­хэм ар чIанэ, ягъот къыщэкIэ. Арышъ, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэтегъэнэгъэнхэм е кIэу ахэр гъэпсыгъэ хъунхэм рес­публикэм ипащэхэм лъэшэу анаIэ тет, Фондыми ащ иIахьы­шхо хелъхьэ. Процентхэр макIэу зытегъэхъогъэ ахъщэ чIы­фэу ытыгъэм ишIуагъэкIэ 2022-рэ илъэсым IофшIэпIэ чIыпIэ 806-рэ къызэтегъэнагъэ хъугъэ, 62-рэ унэе хъызмэтшIапIэ къызэIузыхыгъэхэм е зызыушъомбгъугъэхэм кIэу агъэпсыгъ, нэ­бгырэ 46-мэ ежь-ежьырэу IофшIэн къызфагъотыжьыгъ.

Адыгеим имуниципальнэ образованиехэр пштэмэ, анахьыбэу Фондым ифэIо-фашIэхэр зы­щагъэфедэхэрэр къалэу Мыекъуапэ. Ащ икIыгъэ илъэсым зэзэгъыныгъи 132-рэ афи­шIыгъ. Ахъщэ чIыфэу щатыгъэр сэмэ миллион 261,5-м ехъу.

Фондым ифэIо-фашIэхэр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм ишыхьат ащ икъутамэ Тэхъутэмыкъое районми зэ­рэщагъэпсыгъэр. Джырэблагъэ ар поселкэу Инэм къыщызэIуа­хыгъ. Тэхъутэмыкъое районым исэу IэпыIэгъур зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ бэкIэ ыуж къызэримынэрэр ары ащ ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр.

Мы муниципальнэ образо­ваниер республикэм икъэлэ шъхьаIэ анахь пэIудзыгъ. Арышъ, ащ ипредпринимательхэм, ежь­ежьырэу IофшIэн къызфэз­гъо­тыжьыгъэу исхэм Фондым иIэ­пыIэгъу нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу джы афэхъущт.

Фондым ахъщэ чIыфэ зэритырэм имызакъоу, финансхэм ягъэзекIонкIэ бизнесым пылъхэм яшIэныгъэ хагъэхъонымкIэ адеIэ, унэе хъызмэтшIапIэ зыгъэпсымэ зышIоигъохэм упчIэ­жьэгъу афэхъу, егъэджэнхэр, зэ­IукIэгъухэр афызэхещэх.

ХЪУТ Нэфсэт.