ЗызыукIыжьыхэрэм япчъагъэ хэхъуагъ

Урысыем социальнэ-экономическэу изытет зыфэдэм фэ­гъэхьыгъэ докладэу къэралыгъо статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъум къышIыгъэм къызэ­рэщиIорэмкIэ, 2015-рэ илъэсыр пштэмэ, гъогухэм къатехъухьэ­гъэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIода­гъэхэм нахьи,…

МыекъуапэкIэ — унэ 25-рэ

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэр гъэкIэжьыгъэнхэмкIэ республикэ фон-дым идиректорэу Пщыгъонэ Руслъан джырэблагъэ тызыIокIэм джыри зэ тыгу къызэригъэкIыжьыгъэмкIэ, пIэлъэ кIэкI зиIэ программэм тегъэпсыкIыгъэу…

Анахь проект дэгъухэр къыхахыгъэх

Cоциальнэ мэхьанэ зиIэ проектэу кIэлэ­цIыкIу общественнэ организациехэм къагъэхьазырыгъэхэр зыщызэрагъэпшэгъэ зэнэкъокъум икIэух мы мафэхэм кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотырэ республикэ Гупчэм щызэфахьысыжьыгъ.

Налщык щаублагъ

Мыекъуапэ искусст­вэхэмкIэ иIофшIапIэу «Ошъадэм» «Мамырэу псэу, сичIыгу гупс» зы­фиIорэ зэIу­кIэхэр Къы­блэ шъо­лъырым щызэхещэх. Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ зэрэ­хъурэм зэхахьэхэр фэ­гъэхьы­гъэх.

КIэлэцIыкIухэм шъуафэсакъ!

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным, кIэлэцIыкIухэр зыхэфэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъу­гъэн­хэм, ахэм ащыухъумэгъэнхэм афэшI мэлылъфэгъум 6-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс Адыгэ Республикэм ичIыпIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу…

Тагъэгушхуагъ

Iахьзэхэлъ IофшIапIэу «Газпромым» икъутамэу Астрахань щыIэр илъэс 35-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу самбэмкIэ псэупIэу Яксатово щыкIуагъ.

Представительница Тахтамукайского района стала лучшим культработником Адыгеи

 По итогам республиканского конкурса звание «Лучший культработник Адыгеи – 2016» получила методист по этнографии Тахтамукайской централизованной клубной системы Асиет Хуаж.

Экономикэм, социальнэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи республикэм социальнэ зыпкъитыныгъэ илъы­ным афэгъэзэгъэ комиссием зичэзыу ­зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор ­щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-­министрэу…

КIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх, ашIэщтхэр агъэнэфагъэх

Адыгэкъалэ иактив изэIукIэу бэмышIэу щы­Iагъэм къырагъэблэгъагъэх, иIофшIэн хэлэжьагъэх къалэм инароднэ депутатхэр, иадминистрацие щылажьэхэрэр, IофшIэпIэ зэфэ­шъхьафхэм япащэхэр, заомрэ IофшIэнымрэ яветеранхэр, тылым…

Адырагъэштагъ

АР-м экономикэ хэхъоныгъэхэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным фэгъэзэгъэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо джырэблагъэ…