Во исполнение поручения Генерального прокурора Российской Федерации прокуратурами субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах проведены проверки соблюдения законодательства, регулирующего вопросы предоставления услуг, связанных с использованием аттракционной техники

Главным управлением в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах во исполнение поручения Генерального прокурора Российской Федерации проанализированы результаты проверок соблюдения законодательства,…

Къэралыгъо программэхэм ыкIи федеральнэ проектхэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ IофшIэгъу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципалитетхэм япащэхэр. Къэралыгъо программэхэм…

Агъэнэфэгъэ пIалъэм нахьыжьэу агъэцэкIэжьых

Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ иурамхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ гухэлъэу щыIэхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэ мэхъу. 2021-рэ илъэсым зэтыра­гъэпсыхьанэу агъэнэфэгъэгъэ гъогухэм ащыщхэр пIалъэм нахьыжьэу агъэкIэжьых.…

Урысыем спортымкIэ иминистрэ апэрэ мыл Унэшхо Адыгеим къыщызэIуихыщт

Iоныгъом и 6-м Урысые Федерацием спортымкIэ иминистрэу Олег Матыцинрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэхэсыгъоу зэхащэщтым шъолъырымкIэ физическэ культурэмрэ…

Пенсиехэр

Чъэпыогъум и 1-м блэмыкIэу Федеральнэ фэгъэкIотэнхэр зиIэ­хэм социальнэ фэIо-фашIэхэр къа­фагъэцэкIэщтхэмэ, хьауми ахэм ачIыпIэкIэ ахъщэ тын къафэкIощтмэ ежьхэм къыхахынэу амал яIэу…

КъумпIыл Мурат: «УблэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм ыкIи фэгъэкIотэныгъэ зиIэ сабыйхэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ шхын аIэкIэгъэхьэгъэн фае»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэ­гъэ зэхэсыгъом шъолъырым ит еджапIэхэм ачIэсхэм шхын стыр аIэкIэ­гъэ­хьэгъэным иIофыгъо щытегущыIагъэх.