Гупшысэ чъагъохэр

Дунаишхом икIымсым рэхьат, ишъэфыбэ гъэшIэгъон, изэпэщач, игомыIу макI, иго­хьыгъэ ин усэкIо-ли­рикэу КъумпIыл Къадырбэч щэIэфэ ­ыпшысыгъэр ыкIи зыфэуса­гъэр.

Астрахань щэкIо

Урысые Федерацием гандболымкIэ ибзылъфыгъэ ­командэхэу суперлигэм хэтхэм Iоныгъо мазэм и 7-м 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъур аублэщт.

Язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ ­Аслъан пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи АО-у «Газпром газораспределение Майкоп»…

Узыщыгъуазэр гурыIогъошIу

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискус­ст­вэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым живописым, графикэм, мыжъом хэшIыкIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу къыщызэIуахыгъэр сурэтышIэу Павел Бабенкэм иIофшIагъэ къеIуатэ.

А. ГЕРАСИМОВ: «БзэджашIэхэр хьапсым дэсынхэ фае»

ЦIыфыр зэраукIыгъэм, ипсауныгъэ зэрар ин зэрэрахыгъэм, амышIэу зэраIэкIэукIагъэм афэгъэхьыгъэ уголовнэ Iофхэу хьыкумхэм зэхафыгъэхэр зыфэдэхэм защытегущыIэгъэхэ брифинг АР-м и Прокуратурэ джырэблагъэ…

ИIофшIапIэ IуагъэкIыгъ

КIэлэцIыкIу Унэм иIофышIэ бзылъфыгъэу сабыим зыIэ тезыщэягъэр иIофшIапIэ зэрэIуагъэкIыгъэмкIэ кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэу Александр Ивашиным макъэ къыгъэIугъ.