Япенсие хахъо фешIы

Хэбзэгъэуцугъэм зэригъэнафэрэмкIэ, нытыхэу мэфэ шIыкIэкIэ якIалэхэр еджэпIэ учреждениехэм ащезыгъаджэхэрэм, еджа­пIэм зэхэщэкIэ-правовой лъапсэу иIэм емы­лъытыгъэу, ястраховой пенсие зэмы­хъокIырэ ахъщэ тынэу игъусэр…

Адыгеим итарихъ чIыпI

ГъэрекIопагъэ журналистэу Даур Хъусен сыригъусэу, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипроектэу «Джэныкъом» иапэрэ фильмэу, ижъыкIэ тилъэпкъ унэ шIыкIэу иIагъэм фэгъэхьыгъэр тырихызэ, Алэджыпщым…

ГущыIэ фабэхэр фаIуагъ

КIэлэцIыкIухэм зызыщагъэпсэфырэ ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ лагерэу «Горнэм» Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иIофышIэхэм мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэ щызэхащагъ.

Ешъуагъэхэр къыхагъэщыгъэх

Ешъуагъэхэу автомобилыр зезыфэрэ водительхэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи ахэр авариехэм ащыухъумэгъэнхэм фэшI АР-м и Къэралыгъо автоин­спекцие икъулыкъушIэхэм пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьа­бзэу «Водитель ешъуагъэр» зыфиIорэр…

ЛIыхъужъхэр ящысэх

Урысые Федерацием футболымкIэ итурнирэу «ЧIыгу Залэр» Новороссийскэ щыкIуагъ. 2001-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэр зэIукIэгъухэм ащызэнэкъокъугъэх.

Анахь пшъэрылъ шъхьаI

Терроризмэм пэ­шIуекIогъэнымкIэ комиссиеу республикэм щызэхаща­гъэмрэ Оперативнэ штабымрэ зичэзыу зэхэсыгъоу ты­гъуа­сэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Хэдзынхэм зафагъэхьазыры

Iоныгъом и 18-м Урысые Федерацием и Къэралы­гъо Думэ идепутатхэм яхэдзынэу щыIэщтхэм бзэ­джэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьы­гъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIоры­шIа­пIэу Адыгэ…

Подстанциехэр ащагъэпсых

Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу Адыгэ электрическэ сетьхэм иIофы­шIэхэм 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзих фэгъэкIо­­тэн­хэр зиIэ купым хахьэхэрэм апае электротокыр ­къэзытырэ…