Псауныгъэр щагъэпытэ

Тиреспубликэ ия 25-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Мыекъуапэ щэкIох. Адыгеим атлетикэ онтэгъумкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ щызэхащэгъэ зэIухыгъэ зэIукIэгъухэм нэбгырэ 62-рэ…

Сенаторыр хадзыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияхэнэрэ зэIугъэкIэгъу иятIонэрэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ…

Шапхъэхэр шъумыукъох!

Адыгэ Республикэм и Мафэ зыщыхагъэ­унэфыкIыгъэ пчэдыжьым Мыекъуапэ икъыдэхьэгъу къэшъокIо ансамблэм хэт кIэлэцIыкIухэм лъэпкъ шъуашэхэр ащыгъ­хэу хьакIэхэми, мыщ щыпсэухэ­рэми гъогурыкIоным ишапхъэхэр…

Уеджэным кIасэ иIэп

Iоныгъо-чъэпыогъу мазэхэм «Адыгэ макъэм» иредакцие Адыгэ къэралыгъо университетым филологиемрэ культурологиемрэкIэ ифакультет щеджэрэ ныбжьыкIэхэу я 5-рэ курс хъугъэхэм ащыщхэм практикэр щахьыгъ.

Опсэу, Адыгеир!

Адыгэ культурэм ия VII-рэ Дунэе фестиваль Мые­къуапэ зэрэщыкIуагъэм джыри бэрэ тыте­гущы­Iэщт. Зэфэхьысыжьхэр тшIыхэзэ, тапэкIэ тызэ­рэ­лъы­кIотэщтым иамалхэм талъыхъущт.

ХэушъхьафыкIыгъэу тагъэтэу аублэщт

2017-рэ илъэсым къыщыублагъэу коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэу ттыщтыр зэрытхэгъэ тхьапэхэу къытфахьыхэрэм             сатырыкIэ къахэхъощт — тиунэхэм къарытхырэ пыдзафэхэр зэраугъоихэрэм ыкIи зэрэдащыхэрэм ыуасэ…