ЩыIэныгъэм дэшIэтых

Я VIII-рэ Дунэе фес­тиваль-зэнэкъокъоу «Адыгеим ижъогъо­жъыехэр» Мыекъуапэ зэрэщыкIуагъэр зэфэтхьысыжьызэ, гу­пшысэу хэтхы­гъэм, еплъыкIэхэм гъэзет­еджэхэр ­ащыдгъэгъуазэхэ тшIоигъу.

Шъолъырхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фытегъэпсыхьагъ

ПланированиемкIэ стратегическэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ документхэм яIофыгъохэм афэгъэхьыгъэ семинар-зэхэсыгъоу мы мафэхэм зэхащагъэр зэрищагъ УФ-м и Президент иполномочнэ лIыкIоу Къыблэ…

Фыкъоныгъэхэр хэмытхэу гъэмафэр орэкIо

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор ра­гъэжьэным ыпэкIэ мыщ фэгъэ­зэгъэ къулыкъухэу медицинэ ка­тастрофэмкIэ, медицинэ про­филактикэмкIэ я Адыгэ респуб­ликэ гупчэхэм, псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ…

Лъэуж нэф

Адыгэ Республикэм ыкIи СССР-м ­янароднэ кIэлэегъаджэу, илъэс 45-рэ Афы­псыпэ гурыт еджапIэм идиректорыгъэу, Лениным иорден къызыфагъэшъошагъэу Шъхьэлэхъо Дарихъан Шъалихьэ ыпхъур шIукIэ…

Хэукъоныгъищ пшIыгъэмэ — ТРАНСПОРТ ЗЕФЭНЫМКIЭ фитыныгъэ уиIэжьэп

Тигъогухэм тхьамыкIагъоу атехъухьэхэрэм япчъа­гъэ лъэшэу зэрэхахъорэм, ахэм цIыфыбэ зэрахэ­кIуа­­дэрэм къэралыгъо пащэхэри, об­ществэри егъэ­гумэкIых, хэкIыпIэ зэфэ­шъхьаф­хэм яусэх.