ТХЬАКIУЩЫНЭ Аслъан: «ЦIыфхэм ящыкIэгъэ амалхэр ягъэгъотыгъэныр типшъэрылъ шъхьаI»

Адыгеим и ЛIышъхьэ ФедерациемкIэ Советым ителеканалэу «Вместе-РФ» зыфиIорэм итележурналистэу ыкIи мы каналым ипрограммэ зезыщэрэ Татьяна Стародубовам мы мафэхэм зэдэгущыIэгъу дыриIагъ.

«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения при проведении досрочного периода ЕГЭ в Краснодарском крае

«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения при проведении досрочного периода Единого государственного экзамена.

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ФедерациемкIэ Советым и Комитет итхьаматэрэ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет зэрэщы­кIохэрэм къыдыхэлъытагъэу Федерацием­кIэ Советым федеративнэ IофхэмкIэ, регион политикэмкIэ,

Адыгеим и Премьер-министрэ республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIырэм ехьылIэгъэ докладыр ФедерациемкIэ Советым къыщишIыгъ

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет зэрэщыкIохэрэм къыдыхэлъытагъэу мэлылъфэгъум и 26-м ФедерациемкIэ Советым экономикэ…

КIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх

Мэлылъфэгъум и 20-м сыхьатыр 17.00-м къыщыублагъэу 19.00-м нэс республикэм ишъолъыр профилактическэ Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу» зыфиIо­рэр щыкIуагъ. ЛъэсрыкIохэр зыхафэхэрэ гъогутран­спорт хъугъэшIагъэхэр нахь…

Сакъыныгъэр агъэлъэшын фае

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным, кIэлэцIыкIухэр зыхэфэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм, ахэм ащыухъумэгъэнхэм афэшI мэлылъфэгъум и 21-м Адыгэ Республикэм ичIыпIэхэм пэшIоры­гъэшъ Iофтхьабзэу «КIэлэцIыкIу тIысыпI» зыфи­Iорэр…

«Президент зэIукIэгъухэр»

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 71-рэ зэрэхъурэм ехьылIагъэу «Президент зэIукIэгъухэр» зыфиIорэ спорт зэнэкъокъухэр кIэлэеджакIохэм азыфагу щызэхащагъэх.

Пчъагъэм къеушыхьаты

«Краснодар-2» Красно-дар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:1. Мэлылъфэгъум и 25-м Краснодар щызэде-шIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Комличенко — 15, «Краснодар-2», Маренич…

Адыгеим и ЛIышъхьэ ФедерациемкIэ Советым ителеканалэу «Вместе-РФ» зыфиIорэм дыриIэгъэ зэдэгущыIэгъур

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ФедерациемкIэ Советым ителеканалэу «Вместе-РФ» зыфиIоу Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ…

Икъоу ягъэгъотыгъэнхэм фэшI

Экономикэм хэхъоны­гъэ ышIыным ыкIи рес­пуб­ликэм социальнэ зыпкъ­итыныгъэ илъыным дэлэжьэрэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу бэмышIэу иIагъэм фэгъэ­хьы­гъэ къэбар кIэкI тигъэзет къыщыхэтыутыгъ.

Къалэм икIэлэпIу анахь дэгъур къыхахыщт

Хабзэ зэрэхъугъэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащылажьэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ гъэунэфыгъэным, кIэлэпIу сэнэхьатым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи IофшIакIэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьы-гъэнхэм фэшI ахэм апае зэнэкъокъу илъэс…

Лъэшэу тыфэраз

Ветеран-пограничникхэмрэ  пог­раничникхэм яныбджэгъу ныб­жьыкIэ купым (ЮДП-м) хэт­хэмрэ шэмбэт шIыхьаф зэхащи, «ДзэкIолI псынэкIэчъым» дэжь пограничникхэм ясаугъэтэу щы­тымрэ ащ иIэгъо-благъорэ агъэ­къэбзэнхэу мэлылъфэгъум…

ЕджэпIэ-интернатым щызэхащагъ

Урысые Интернет-Iоф­тхьаб­зэу «Добрый знак» зыфиIо­рэр Адыгэ Республикэм щылъагъэкIуатэ. Гъо­гурыкIоныр щынэгъон­чъэ­нымкIэ Къэралыгъо ав­тоинспекцием икъу­лыкъу­шIэхэм еджапIэхэм ащы­зэхащэрэ зэIукIэхэм ныб­жьы­­кIэхэр чанэу ахэлажьэх.

АгъэшIуагъэх

Чернобыль иатомнэ электростанцие аварие зыщыхъугъэр непэ илъэс 30 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ культу­рэмкIэ и Унэу «Гигантым»…