Псым уфэсакъын фае

Гъэмэфэ уахътэр къызихьэкIэ, нахьыбэхэм зыгъэпсэфыгъо мафэхэр псыхъо ыкIи хыIушъохэм ащагъакIох. ГухэкIми, джырэ фэдэ уахътэм псым цIыфэу хэкIуадэрэм ипчъагъи хэхъо.

Ассамблеем изэхэщэн дыригъэштагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Армением иполитологхэм я Ассоциацие ит-хьаматэу, политическэ ыкIи обще-ственнэ IофышIэшхоу Амаяк Ован-нисян зэIукIэгъу дыриIагъ. Зэдэгу-щыIэгъум…

Республикэм инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьанымкIэ ведомствэхэм Iоф зэрашIэрэм Адыгеим и Премьер-министрэ ыгъэразэрэп

Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрэхалъхьэрэр къэзыушыхьатырэ лъэпкъ рейтингым хэхьэрэ лъэныкъо анахьышIухэр Адыгеим къыщыдэлъытэгъэнхэм фэгъэзэгъэ штабым изэхэсыгъоу бэмышIэу щыIагъэм Адыгэ Республикэм…

ИщыIэныгъэ бзэшIэныгъэм рипхыгъ

Филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Адыгэ къэралыгъо университетым бзэшIэныгъэхэмкIэ икафедрэ ипрофессорэу, Урысые Федерацием апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъэу, адыгабзэмрэ кавказыбзэхэмрэ яспециалистэу, шIэныгъэлэжьэу Абрэдж…

Нахь лъыплъэнхэу къафигъэпытагъ

Тикъэралыгъо хэбзэгъэуцугъэу ыштагъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, Iэзэгъу уцхэр чIыпIэ къулыкъухэм ежьхэр зыщыфаем къыщащэфынхэу щытэп, аукционхэр зэхащэнхэшъ, уасэхэмкIэ анахь зыгъэразэхэрэр къыхахынхэ фае. Аужырэ…

Форумыр Ростов щыкIощт

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, Федеральнэ площадкэу «Молодые аграрии» зыфиIорэмрэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым иныбжьыкIэ форумэу «Ростов-2016-рэ. Командэр хьазыр!»…

Хьатикъуае щыIагъэх

Урысые Федерацием ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм икъулыкъоу псэупIэхэр къыкIухьэхэзэ цIыфхэр езыгъэблагъэхэрэр, бэдзэогъу мазэмкIэ играфик къызэрэдилъытэрэм тетэу, Красногвардейскэ районым…

ЦIыфхэр псыхэм къащыухъумэгъэныр зэрэзэхэщагъэм АР-м и Премьер-министрэ лъыплъэщт

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ цIыфхэр псым зэрэщитхьалэхэрэм гумэкIыгъошхо къызэрэздихьырэм Правительствэм ипланернэ зэхэсыгъо игугъу къыщишIыгъ. Ащ нэмыкIэу, министрэхэм я Кабинет зэIукIэгъоу…

БыракъыкIэ ГъэIорышIапIэм ратыжьыгъ

УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ унашъоу «БзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум, ащ епхыгъэ чIыпIэ къутамэхэм ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм ябыракъхэр гъэнэфэгъэнхэр» зыфиIорэм…

Зэфэхьысыжьхэм ялъэхъан

2011-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ къыщыублагъэу 2016-рэ илъэсым ибэдзэогъу нэс псэолъэ-шIынымкIэ, транспортымкIэ, зэпхыныгъэмкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ комитетым зэхэсыгъо 94-рэ иIагъ, ахэм…

«Адыгэ макъэр» Шэуджэн районым щыIагъ

Аужырэ мэфэ ошIухэу къызэлъыкIуагъэхэм республикэм игубгъохэм Iоныгъошхом защиу-шъомбгъугъ. ЧIыгулэжьхэм акIуачIэ зэрахьылIэрэр бжыхьэсэ коцэу къагъэ-кIыгъэр чIэнагъэ фэмыхъоу угъоижьыгъэныр ары.  Iоныгъор чанэу…

НыбжьыкIэхэм Iоф ашIэ

Еджэныр къызаухкIэ е зыгъэпсэфыгъо уахътэ къызыхэкIыкIэ Iоф зышIэу тиныбжьыкIэхэм ахэтыр макIэп. Зыныбжь имыкъугъэхэм нахьыбэрэмкIэ еджэпIэ щагур агъэкъэбзэнэу, къэгъагъэхэм афэсакъынхэу, тхылъеджапIэм…