Розэ ригъэджагъэхэм арэгушхо

Теуцожь районым икIэлэегъаджэхэм илъэсыкIэ еджэгъум фэгъэхьыгъэ шышъхьэIу конференцие бэмышIэу яIагъ. Илъэсыбэрэ егъэджэн-пIуныгъэм хьалэлэу фэлэжьагъэхэу, зызыгъэпсэфынэу тIысыжьырэ купышхо ащ щагъэкIотэжьыгъ. Ахэр…

ЕджапIэхэр ауплъэкIугъэх

Гъэсэныгъэ учреждениехэм машIом закъыщимыштэным фэшI шышъхьэIум и 10-м къыщегъэжьагъэу и 20-м нэс Къэралыгъо мэшIогъэкIосэ къулыкъум Адыгэ Республикэм ичIыпIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу…

Ны-тыхэм зафагъэзагъ

Гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм кIэлэцIыкIухэм шъобжэу хахырэр нахь макIэ шIыгъэным, ахэм ящынэгъончъагъэ гъэпытэгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр Къэралыгъо автоинспекторхэм зэхащэх.

Япенсие хахъо фешIы

Хэбзэгъэуцугъэм зэригъэнафэрэмкIэ, нытыхэу мэфэ шIыкIэкIэ якIалэхэр еджэпIэ учреждениехэм ащезыгъаджэхэрэм, еджа­пIэм зэхэщэкIэ-правовой лъапсэу иIэм емы­лъытыгъэу, ястраховой пенсие зэмы­хъокIырэ ахъщэ тынэу игъусэр…

Адыгеим итарихъ чIыпI

ГъэрекIопагъэ журналистэу Даур Хъусен сыригъусэу, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипроектэу «Джэныкъом» иапэрэ фильмэу, ижъыкIэ тилъэпкъ унэ шIыкIэу иIагъэм фэгъэхьыгъэр тырихызэ, Алэджыпщым…