ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэшI

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным ыкIи гъогухэм яIыгъын алъэныкъокIэ АР-м хэбзэгъэуцугъэр зэрэ­щагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие къытыгъ АР-м и Прокуратурэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэрэ отделым…

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ Урысыем промышленнэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Промышленностымрэ сатыумрэ алъэныкъокIэ Iоф зэрэ­зэдашIэщтым ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм Адыгеим и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ федеральнэ министрэу Денис Мантуровымрэ зэдыкIэтхагъэх.

IэпэIэсэныгъ

Урысыем инароднэ сурэтышIэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премие илауреатэу, Урысые Федерацием изаслуженнэ сурэтышIэу Къат Теуцожь Мэдинэ ыкъор къызыхъугъэр непэ илъэс…

ТэкIо, тэкIо дискотекэм…

Кавказ, адыгэхэр зыщыпсэурэ IэкIыб хэгъэгухэм ащызэлъашIэрэ орэдыIоу Тхьагъэлыдж Муратэ иконцерт Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щы­зэIукIагъэх,…

Фестивалыр ежьагъ

Зэрэхабзэу, ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэу IофшIапIэхэм, еджапIэхэм, нэмыкI учреждениехэм цIыф зэхэхьэ гъэшIэ­гъон­хэр, заом хэтыгъэ ветеранхэр зыщагъэшIорэ зэIукIэгъухэр, «ЛIыгъэм идесэхэр», зэнэкъокъу…