УсакIоу Бэлэгъэ- Къандур Любовь Адыгеим ихьакIагъ

Адыгэ усакIоу, продюсерэу, сценаристэу, Дунэе ­кинофестивалэу Шъачэ щыкIощтым икIэщакIоу, ипрезидентэу Бэлэгъэ-Къандур Любовь Хьазэрталый ыпхъур мэкъуогъум и 3-м Мыекъуапэ къэ­­кIо­гъагъ.

ЩыIэныгъэм дэшIэтых

Я VIII-рэ Дунэе фес­тиваль-зэнэкъокъоу «Адыгеим ижъогъо­жъыехэр» Мыекъуапэ зэрэщыкIуагъэр зэфэтхьысыжьызэ, гу­пшысэу хэтхы­гъэм, еплъыкIэхэм гъэзет­еджэхэр ­ащыдгъэгъуазэхэ тшIоигъу.

Шъолъырхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фытегъэпсыхьагъ

ПланированиемкIэ стратегическэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ документхэм яIофыгъохэм афэгъэхьыгъэ семинар-зэхэсыгъоу мы мафэхэм зэхащагъэр зэрищагъ УФ-м и Президент иполномочнэ лIыкIоу Къыблэ…

Фыкъоныгъэхэр хэмытхэу гъэмафэр орэкIо

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор ра­гъэжьэным ыпэкIэ мыщ фэгъэ­зэгъэ къулыкъухэу медицинэ ка­тастрофэмкIэ, медицинэ про­филактикэмкIэ я Адыгэ респуб­ликэ гупчэхэм, псауныгъэр къэ­ухъумэгъэнымкIэ, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ…

Лъэуж нэф

Адыгэ Республикэм ыкIи СССР-м ­янароднэ кIэлэегъаджэу, илъэс 45-рэ Афы­псыпэ гурыт еджапIэм идиректорыгъэу, Лениным иорден къызыфагъэшъошагъэу Шъхьэлэхъо Дарихъан Шъалихьэ ыпхъур шIукIэ…

Хэукъоныгъищ пшIыгъэмэ — ТРАНСПОРТ ЗЕФЭНЫМКIЭ фитыныгъэ уиIэжьэп

Тигъогухэм тхьамыкIагъоу атехъухьэхэрэм япчъа­гъэ лъэшэу зэрэхахъорэм, ахэм цIыфыбэ зэрахэ­кIуа­­дэрэм къэралыгъо пащэхэри, об­ществэри егъэ­гумэкIых, хэкIыпIэ зэфэ­шъхьаф­хэм яусэх.

В Адыгее с помощью приставов погасили задолженность в 17 млн. рублей перед работниками дорожного предприятия

Судебные приставы Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП России по Республике Адыгея взыскали задолженность дорожно-строительной организации по заработной…

Къашъор — мамыр псэукI

Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ артисткэу, «Империем» ихудожественнэ пащэу Самира Зопунян ныбджэгъухэр нахь зэфищэнхэм, лъэпкъэу республикэм щызэдэпсэухэрэр искусствэм иамалхэмкIэ нахьышIоу зэрэшIэнхэм афэгъэхьыгъэ…