«Динамо-МГТУ» — «Зоркий»

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ ­командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм язичэзыу зэIу­кIэ­гъухэр тыгъэгъазэм и 12 — 13-м зэхащагъэх. Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» гъогогъуитIо Ростов-на-Дону…

Ауж къинэхэрэм къахэкIыжьыщт

Урысыем футболымкIэ ипрофессиональнэ лигэ изичэзыу зэхэсыгъо Москва зэрэщыкIуагъэм, хэгъэгум изэнэкъокъу ятIонэрэ купым зэрэщыкIорэм, Адыгэ Республикэм ифутбол зыкъегъэIэтыгъэным, нэмыкI Iофыгъохэм татегущыIэн…

Социальнэ зыпкъитыныгъэ республикэм илъын фае

Адыгэ Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи социальнэ лъэныкъомкIэ зыпкъитыныгъэ илъыным фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Премьер-министрэ…