Адыгеим и ЛIышъхьэрэ Урысыем промышленнэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Промышленностымрэ сатыумрэ алъэныкъокIэ Iоф зэрэ­зэдашIэщтым ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм Адыгеим и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ федеральнэ министрэу Денис Мантуровымрэ зэдыкIэтхагъэх.

IэпэIэсэныгъ

Урысыем инароднэ сурэтышIэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премие илауреатэу, Урысые Федерацием изаслуженнэ сурэтышIэу Къат Теуцожь Мэдинэ ыкъор къызыхъугъэр непэ илъэс…

ТэкIо, тэкIо дискотекэм…

Кавказ, адыгэхэр зыщыпсэурэ IэкIыб хэгъэгухэм ащызэлъашIэрэ орэдыIоу Тхьагъэлыдж Муратэ иконцерт Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щы­зэIукIагъэх,…

Фестивалыр ежьагъ

Зэрэхабзэу, ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэу IофшIапIэхэм, еджапIэхэм, нэмыкI учреждениехэм цIыф зэхэхьэ гъэшIэ­гъон­хэр, заом хэтыгъэ ветеранхэр зыщагъэшIорэ зэIукIэгъухэр, «ЛIыгъэм идесэхэр», зэнэкъокъу…

Глава Адыгеи потребовал ужесточить контроль над расходованием бюджетных средств

Руководство республики ориентирует органы власти всех уровней на работу по улучшению качества жизни каждого конкретного гражданина, в каждом конкретном населенном…

Къуаджэхэм ащэкIо

Культурэмрэ динымрэ яIофышIэхэр гъусэ зэфэхъугъэхэу шэн-зекIокIэ дэйхэр цIыфхэм къахэмыфэнхэм, наркоманием пэуцугъэным афэгъэхьыгъэу «О, си Тхь, къысфэгъэгъу!» зыфиIорэ спектаклэр тирайонхэм къащагъэлъагъо.