Адыгабзэм фэлэжьэщт

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ проектнэ офис тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм. Ащ ипащэр институтым иIэшъхьэтетэу ЛIыIужъу…

Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэмкIэ зэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Конституцие Адыгеим занкIэу щыгъэфедэгъэнымкIэ, апшъэрэ чIыпIэ ащ щиIыгъынымкIэ, цIыф­хэм яфитыныгъэ шъхьаIэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ, хабзэхэм язэтеушъхьафыкIынкIэ Адыгэ Рес­публикэм…

Зэфэхьысыжьхэр ашIых

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ичIы­пIэ отделхэм 2018-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэ­фэ­хьы­сыжьхэр ашIых, пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэ­хъугъэм республикэм ихэбзэгъэуцу къулыкъухэр…

ПшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ичIы­пIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм муниципальнэ къу­лы­къум ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хэ­бзэгъэуцугъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр къэлэ проку­ратурэм ыуплъэкIугъэх.

ЩыкIагъэхэр дагъэзыжьыгъэх

Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ цIыфхэр къэлэ щыIакIэм хэ­гъэгъозэгъэнхэмкIэ яфитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр къэлэ прокуратурэм зэхи­щэ­хэ­зэ, Мыекъуапэ иурамэу МОПРам сэкъатныгъэ ­зиIэ­хэм апае…

ЕгъэжьапIэм къыгъэлъэгъуагъэр

2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщынкIэ Урысыер шIыкIакIэ техьагъ. Шапхъэу ащ къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэщт операторэу субъектхэм пэшIорыгъэшъэу ащагъэнэфагъэхэм…

ЛIэкъо лъапсэр

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ шэн-хабзэхэр, зекIокIэ-шIыкIэхэр, бзэр иIэх ыкIи ахэр зы лIэужым къыкIэлъыкIорэм IэкIигъа­хьэ­хэ­зэ къырэкIо. Гушъхьэбаиныгъэм ыкIи унагъом икультурэ якъызэтегъэнэнкIэ лIэужхэр…

Москва щызэIукIагъэх

Урысые Федерацием цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм­кIэ, стихийнэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ иминистрэу Евгений Зиничевымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ машIом республикэм…

Аналог телекъэтынхэр зэпагъэункIэ къэнагъэр мэфи 113-рэ

Цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ феде-ральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысые телевизионнэ, радиосетым» «илиние плъыр» иномерэу 8-800-220-20-02-мкIэ ыпкIэ хэмылъэу…