ПэщакIэм IукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Арбитражнэ хьыкумым ипащэу агъэнэфэгъэ Александр Боровик нэIуасэ зыфишIыгъ. Ведомствэм ипэщакIэ къэзыгъэлъэгъуагъэр Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырым…

Шъусакъ!

ФГБУ-у «Темыр-Кавказ УГМС-м къызэритыгъэмкIэ, гъэтхапэм и 10-м иятIонэрэ кIэлъэныкъо къыщегъэжьагъэу гъэтхапэм и 12-м нэс машIом Адыгэ Республикэм игупчэрэ икъыблэ лъэныкъорэ…

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор зэрищагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм республикэмрэ муниципалитетхэмрэ яхэбзэ къулыкъухэм апашъхьэ…

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ агъэнэфагъ

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу щытыгъэ Геннадий Митрофановыр а ведомствэ шъыпкъэм иминистрэу агъэнэфагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Указым республикэм и…

ШIэжьым игъогу

«Адыгэ макъэм» иредакцие Мыекъуапэ щы­псэурэ пенсионерэу СтIашъу Аслъан зы­къы­фигъэзагъ. Теуцожь районым ит къуа­джэу Пэнэжьыкъуае саугъэт цIыкIоу къыща­­гъотыгъэр хабзэм диштэу тхыгъэным…

Республикэр зэрыгушхорэ IофышIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъа­пIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэко­но­микэ хэхъоныгъэхэр…

Гъэтхапэм и 10-р — Адыгэ Республикэм и Конституцие и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Конституцие тиIэ зэрэхъугъэр АдыгеимкIи, ащ щыпсэухэрэ цIыф лъэпкъхэмкIи мэхьанэшхо зиIэ тарихъ хъугъэ-шIагъэу хъу­гъэ. Урысые Федерацием…

Къэгъагъэхэр аратыгъэх

Гъэтхапэм и 8-м ипэгъокIэу Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэр зефэныр езыгъэжьэгъэкIэ бзылъфыгъэхэу водительскэ удостоверениехэр зэратыжьыхэрэм мэфэкIымкIэ афэгушIуагъэх. Iоф­тхьэбзэшхохэу «8 Марта – в…