Философиер ыкIи социологиер чIыпIэ социокультурнэ шъолъырым зэрэхэуцохэрэр

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм социологым ыкIи философым ямафэхэу шэкIогъум хагъэунэфыкIыхэрэм япхыгъэу Iэнэ хъурае щыIагъ.

КIымафэм зэрэфэхьазырхэм тегущыIагъэх

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ипсэуалъэхэр кIымафэм зэрэфэхьазырхэм, мы лъэныкъомкIэ шъолъырхэм Iофэу ашIагъэм фэгъэхьыгъагъ Урысые Федерацием и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым тыгъуасэ зэхищэгъэ cелектор…

Адыгеим ишIушIэ IэпыIэгъу Къырым щыпсэухэрэм алъыIэсыщт

Украинэм электроэнергиер зэрэпиупкIыгъэм къы­хэкIэу джыдэдэм Къырым щыпсэухэрэр чIы­пIэ къин зэритхэр къыдалъытэзэ, тиреспубликэ исхэм ахэм апае гъомылэпхъэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр аугъоигъэх.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэшI

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным ыкIи гъогухэм яIыгъын алъэныкъокIэ АР-м хэбзэгъэуцугъэр зэрэ­щагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ пресс-конференцие къытыгъ АР-м и Прокуратурэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэрэ отделым…