Саугъэтыр рэхьатныгъэм иухъумакIу

Хъугъэ-шIагъэхэм гукIэ зафэдгъэзэжьызэ, лъэпкъым къыкIугъэ гъогум шъхьэихыгъэу тыкъытегущыIэ зыхъукIэ, зэгъэпшэнхэр тэшIых. Зэфэхьысыжьхэм къапкъырыкIырэ гупшысэм уимыгъэрэхьатэу къыхэкIыми, уапэкIэ узэрэлъыкIотэщт шIыкIэр къыхэохы.…

ТХЬАРКЪОХЪО Юныс Аюбэ ыкъор

Лъэпкъым ицIыф гъэшIуагъэу, адыгэ шIэныгъэлэжьэу адыгабзэм ишапхъэхэр, истильхэр, ащ хэгъэхъогъэным, гъэбаигъэным мыпшъыжьэу Iоф дэзышIагъэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, шIэныгъэхэмкIэ Адыгэ…

ГущыIэм нэплъэгъур игъус

Урысыем иныбжьыкIэхэм дзю¬домкIэ язэнэкъокъу дышъэ медалыр къыщихьыгъ. Европэм и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм ящэнэрэ чIыпIэр къыщыфагъэшъошагъ. Европэм иныб¬жьыкIэхэр…

ШIушIагъэр кIодырэп

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Iимам шъхьаIэу ТIэшъу Нихьадрэ НэкIмазэр Адыгеим зэрэщыкIуагъэм, Бирамым зэрэпэгъокIыгъэхэм, быслъымэн диным…

ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэзыухъумэрэ къулыкъу

УФ-м гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспецие зызэхащагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу…