БыракъыкIэ ГъэIорышIапIэм ратыжьыгъ

УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ унашъоу «БзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум, ащ епхыгъэ чIыпIэ къутамэхэм ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм ябыракъхэр гъэнэфэгъэнхэр» зыфиIорэм…

Языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрагъакIорэр зэригъэлъэгъугъ

Мыекъопэ районым ит псэупIэу Каменномостскэм дэт зыгъэпсэфыпIэу «Горная» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ щыIагъ, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ…

«Адыгэ макъэр» Шэуджэн районым щыIагъ

Аужырэ мэфэ ошIухэу къызэлъыкIуагъэхэм республикэм игубгъохэм Iоныгъошхом защиу-шъомбгъугъ. ЧIыгулэжьхэм акIуачIэ зэрахьылIэрэр бжыхьэсэ коцэу къагъэ-кIыгъэр чIэнагъэ фэмыхъоу угъоижьыгъэныр ары.  Iоныгъор чанэу…

НыбжьыкIэхэм Iоф ашIэ

Еджэныр къызаухкIэ е зыгъэпсэфыгъо уахътэ къызыхэкIыкIэ Iоф зышIэу тиныбжьыкIэхэм ахэтыр макIэп. Зыныбжь имыкъугъэхэм нахьыбэрэмкIэ еджэпIэ щагур агъэкъэбзэнэу, къэгъагъэхэм афэсакъынхэу, тхылъеджапIэм…

ГупшысэшIум кIуачIэ къыпхелъхьэ

Дунаим щызэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын искусствэм ылъэныкъокIэ къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу СтIашъу Юрэ гущыIэгъу уфэхъумэ, уахътэр…

«Ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр къэралыгъом ипшъэрылъ шъхьаI»

Тхьазэплъ Аслъан Схьатбый ыкъор 1999-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу прокуратурэм икъулыкъухэм ахэт. Лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм политическэ репрессиехэм ахэфагъэхэр ухыижьыгъэнхэмкIэ Адыгэ Республикэм ипрокурор иIэпыIэгъоу,…

Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ

Адыгэ пачъыхьэхэми «мамлюк» зыфиIорэ цIэр къазыкIытенагъэр, бахрит мамлюкхэу нахьыпэм айюбидхэм ядзэкIолIхэу щытыгъэхэм афэдэу, ахэри нэмыкI хэгъэгу къызэрикIыгъэхэр арынкIэ енэгуягъо. Арыти,…