Хэхэс адыгэхэм ялъэпкъ художественнэ псалъ

ГуеIэжь-псэеIэжьэу адыгэхэр зыхэтыгъэхэр архив тхьапэхэм, урыс литературэм инэкIубгъохэм, лъэпкъым икъэбарыжъхэм, игъыбзэхэм, ипщыналъэхэм къаIуатэ. Ащ изы щыс Пшызэ исэмэгубгъу зэикIыгъом «лIыгъэу»…

Шъхьаплъэкъохэм ялъэмыдж мэпытэ

Хэкум къэзыгъэзэжьы зышIоигъо тилъэпкъэгъухэр яунэкъощхэм, нэIуасэ къафэхъугъэхэм къакIэупчIэх. Гъогу къытехьанхэм ыпэкIэ нэпэеплъ шIухьафтынэу къызыдахьыщтым, шIэжь къэбархэм ягупшысэх. Тыркуем щыпсэурэ Шъхьаплъэкъо…

IофшIэн амалэу яIэхэр, ящынэгъончъагъ

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, IофшIэныр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнымкIэ Межведомственнэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ. А…

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

Публичнэ Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ республикэм щашIыгъэ киловольти 110-рэ кIуачIэ зиIэ подстанциеу «Адыгейская» зыфиIорэм икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ…

ЗэрагъэцэкIэжьхэрэр зэригъэлъэгъугъ

Республикэм игъогухэр зэрагъэцэкIэжьхэрэм, ащ пэIухьан фэе ахъщэу къатIупщыгъэр гъэфедагъэ зэрэхъурэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат зэхищэгъагъ.

ЧIЭНАГЪЭ ФЭМЫХЪОУ ЛЭЖЬЫГЪЭР IУТХЫЖЬЫН

Аужырэ илъэсхэм Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм хэхъоныгъэшIухэр ашIыхэзэ къырэкIох. Илъэс зыбгъупшIыкIэ узэкIэIэбэжьмэ, ячIыгухэр дэйхэу, IэрышI хым ипс чIычIэгъымкIэ къычIахьэу, псыишъугъэ хъугъэхэу…

Ассамблеем изэхэщэн дыригъэштагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Армением иполитологхэм я Ассоциацие ит-хьаматэу, политическэ ыкIи обще-ственнэ IофышIэшхоу Амаяк Ован-нисян зэIукIэгъу дыриIагъ. Зэдэгу-щыIэгъум…

Республикэм инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьанымкIэ ведомствэхэм Iоф зэрашIэрэм Адыгеим и Премьер-министрэ ыгъэразэрэп

Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрэхалъхьэрэр къэзыушыхьатырэ лъэпкъ рейтингым хэхьэрэ лъэныкъо анахьышIухэр Адыгеим къыщыдэлъытэгъэнхэм фэгъэзэгъэ штабым изэхэсыгъоу бэмышIэу щыIагъэм Адыгэ Республикэм…

ГъэцэкIэжьынхэр лъагъэкIуатэ

ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэу Мыекъуапэ игъогухэм ащашIыхэрэр лъагъэкIуатэх. Къалэм ирайон пчъагъэхэм а зы уахътэм IофшIэнхэр ащагъэцакIэх. АсфальтыкIэу тыралъхьэрэм дакIоу, хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэхэм лъэсрыкIохэр…

ИщыIэныгъэ бзэшIэныгъэм рипхыгъ

Филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Адыгэ къэралыгъо университетым бзэшIэныгъэхэмкIэ икафедрэ ипрофессорэу, Урысые Федерацием апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъэу, адыгабзэмрэ кавказыбзэхэмрэ яспециалистэу, шIэныгъэлэжьэу Абрэдж…

Нахь лъыплъэнхэу къафигъэпытагъ

Тикъэралыгъо хэбзэгъэуцугъэу ыштагъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, Iэзэгъу уцхэр чIыпIэ къулыкъухэм ежьхэр зыщыфаем къыщащэфынхэу щытэп, аукционхэр зэхащэнхэшъ, уасэхэмкIэ анахь зыгъэразэхэрэр къыхахынхэ фае. Аужырэ…

Хьатикъуае щыIагъэх

Урысые Федерацием ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм икъулыкъоу псэупIэхэр къыкIухьэхэзэ цIыфхэр езыгъэблагъэхэрэр, бэдзэогъу мазэмкIэ играфик къызэрэдилъытэрэм тетэу, Красногвардейскэ районым…

ЦIыфхэр псыхэм къащыухъумэгъэныр зэрэзэхэщагъэм АР-м и Премьер-министрэ лъыплъэщт

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ цIыфхэр псым зэрэщитхьалэхэрэм гумэкIыгъошхо къызэрэздихьырэм Правительствэм ипланернэ зэхэсыгъо игугъу къыщишIыгъ. Ащ нэмыкIэу, министрэхэм я Кабинет зэIукIэгъоу…