Къафэразэх

ПАО-у «Кубаньэнергом» икъутамэу «Адыгэ электрическэ сетьхэр» зыфиIорэм иIофышIэхэм сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ изэтегъэуцожьынкIэ IэпыIэгъу зэраратыгъэм фэшI «Урысые кIэлэцIыкIу фондыр» къафэразэу,…

Зиушъомбгъуным фэшI

Адыгеим турист отраслэм зыщиушъомбгъуным лъэшэу щыдэлажьэх. Туризмэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ федеральнэ программэу 2011 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнымкIэ Урысыем…

Адыгэ пIуныгъэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэ лъэпкъым анахь гъунэ зылъифэу, сыдигъокIи инэплъэгъу итыгъэр сабыим ипIун-лэжьын, акъылрэ къулайрэ хэлъэу гъогу зафэ фыхэхыгъэныр ары. ПIуныгъэмкIэ…

ТичIыгу ибаиныгъэ къыраIотыкIы

Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ сурэт къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэр дахэу гъэпсыгъэ. Краснодар краим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Тыркуем, Адыгеим ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэм щыIэныгъэм…

Лъэпкъыр зэфэзыщэрэ мэфэкI

Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щагъэмэфэкIыгъ. Къэралыгъо филармонием щыкIогъэ зэхахьэм Адыгеим и Правительствэ икъулыкъушIэхэр, культурэм иIофышIэхэр, республикэм…

Адыгея названа в числе лидеров-участников федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма

Туристско-рекреационный кластер «Ворота Лаго-Наки» Республики Адыгея» получил высокую оценку Федерального агентства по туризму. Об этом было сообщено в г. Светлогорске…

КIэрэщэ Тембот непи къытхэт

Дунаим щызэлъашIэрэ тхакIоу КIэрэщэ Тембот исаугъэт Кощхьаблэ къыщызэIуахыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, культурэм иIофышIэхэр, шIэныгъэлэжьхэр, еджакIохэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр,…

Нахь кIасэу укIомэ…

Урысые Федерацием ПенсиехэмкIэ ифонд МыекъуапэкIэ икъутамэ иотделэу пенсиехэр зыгъэнафэхэрэм ыкIи кIэзылъытыкIыжьыхэрэм ипащэу Роза Сеумян журналистхэм зэIукIэгъоу адишIыгъэм пенсием нахь кIасэу…