УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къеты

Къэбар нэпцIыр къыригъэкIокIыгъ Красногвардейскэ районым щыщ хъулъфыгъэм УФ-м и УIэшыгъэ КIуачIэхэм афэгъэ­хьыгъэ къэбар нэпцI къызэрэригъэкIокIы­гъэм епхыгъэ уголовнэ Iофэу къыфызэIуахыгъэм ихэплъэн…

Теучежская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 1,5 млн. рублей и присвоения более 6 млн. рублей в государственном бюджетном учреждении

Теучежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника государственного бюджетного учреждения  «Теучежская районная станция по…

ТичIыпIэгъухэр янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп

Къэралыгъо программэу «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэр ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ Адыгэ Республикэм къэкощыжьын­хэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэр пхырыщыгъэным иIофы­гъохэм афэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием зэхэсыгъо…

Социальнэ зекIоным гъогууанэр фызэIуахы

ЗипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ цIыфхэм уадеIэныр, щыIэныгъэр икъу фэдизэу зэхябгъэшIэныр, зылъымыIэсышъущтыгъэхэ гъунапкъэхэр апэблагъэ афэпшIынхэр зигъо Iофтхьабзэхэм ащыщ. Социальнэ купхэм атегъэпсыхьэгъэ зекIо…

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Наркотикхэр къезыгъэкIокIыхэрэр къаубытыгъэх Наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэ­кIокIыхэрэм лъыплъэгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм икъулыкъушIэхэм къэбар къа­IэкIэхьагъ Мыекъопэ районым щыпсэурэ хъулъфыгъэ горэм хэбзэнчъэу наркотик зыхэлъ веществор…

Яунэхэм арысхэу еджэщтых

ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ ыкIи щэфакIохэм яфитыны­гъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум икъу­тамэу Адыгэ Республикэм щыIэм къызэритырэмкIэ, не­пэрэ мафэм Адыгеим пэт­хъу-Iутхъур, гриппыр ыкIи нэмыкI…