Зэфэхьысыжьхэр ыкIи пшъэрылъхэр

Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ хэхъоныгъэ ышIыным, лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн, вакци­наци­ем, нэмыкI Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мы мафэ­хэм щыIагъ. Адыгэ Республикэм…

Гъэтхапэм и 22-м сыхьатыр 18.30-м Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо къэшъокIо купэу «Ислъамыем», Урысыем инароднэ артистэу, композиторэу Нэхэе Аслъан зипащэм, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Филармоние медицинэм щылажьэхэу, пандемием ихьылъэ зыпшъэ дэкIыгъэхэм афэгьэхьыгъэ шIушIэ къэтын къыщигъэлъэгъощт.

Лъэпкъ гъэзетым иныбджэгъухэм тафэраз, тэгъэлъапIэх

Мы тхыгъэр къэзгъэхьазыры зысшIоигъуагъэр къызэтынэкIыгъэ илъэсым иаужырэ мазэ къыщегъэжьагъ. Джащ къыщыублагъэу «сэрэтха, сэрэмытха?» сIомэ, теслъхьэмэ, тесхыжьызэ мэзитIум ехъу тешIэжьыгъ.

Больше половины федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» — общественники

Идею их активного участия в выборах ранее поддержал Президент Владимир Путин Состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» утвержден на…

Ныдэлъфыбзэм иухъумакIу

ЕджапIэм апэрэ лъэбэкъу зыщычIэтыдзагъэм къыщегъэжьагъэу шIэныгъэ гъогоу тызытехьагъэр кIэлэегъаджэм къыддегощы. Ар сыдигъуи IэпыIэгъу къытфэхъу, ятIонэрэ ным фэдэу къытшъхьащыт. ТызэрэзекIощтыр тэзыгъэлъэгъоу,…

Программэр пхырыщыгъэ зэрэхъурэр, джыри Iофэу щыIэхэр

Адыгеим социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэр, лъэпкъ проектхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэр, шъолъырым Iофыгъо шъхьаIэу джыри иIэхэр ары УФ-м…

Камерэхэм къахэхъуагъ

ГъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр зыукъохэрэр зэрагъэунэфырэ автоматическэ камерэхэу Адыгэ Республикэм игъогухэм атетхэм илъэсыкIэр къызихьагъэм щегъэжьагъэу хэпшIыкIэу къахэхъуагъ. ГИБДД-м иIофышIэхэм ахэр IэубытыпIэ къызыфашIыхэзэ,…